Ejer­ne tjek­ker bi­len bed­re før syn

Især pro­ble­mer med lys og lyg­ter kan re­sul­te­re i et om­syn. Men man­ge bil­e­je­re har lært lek­tio­nen, og stig­nin­gen er gan­ske be­ske­den. Reg­ler, som be­ty­der, at bi­len bli­ver sendt til om­syn ved selv små fejl, har få­et fle­re bil­e­je­re til at tjek­ke de­res kø­re­tøj

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

De dan­ske bil­e­je­re er ble­vet bed­re til at tjek­ke de­res bil, før den sen­des til pe­ri­o­disk syn. Så­dan ly­der mel­din­gen fra Ap­plus Bil­syn og FDM Bil­syn, som er to af de helt sto­re bil­syns­kæ­der her­hjem­me. Hos beg­ge for­ud­så man el­lers, at man­ge bil­e­je­re måt­te til om­syn, ef­ter at kra­ve­ne til syn blev stram­met i maj. Men stig­nin­gen er for­holds­vis be­ske­den.

Mens bil­e­jer­ne tid­li­ge­re kun­ne få de­res bil sy­net ”Be­tin­get”, selv om der var små ska­van­ker som f.eks. en de­fekt lyg­te el­ler utæt ud­stød­ning, skal bi­ler­ne nu til et om­syn, der ty­pisk ko­ster 200-250 kr. alt ef­ter syns­sted, for at do­ku­men­te­re, at fej­len er ud­bed­ret. Til sam­men­lig­ning ko­ster sel­ve sy­net fra 250-600 kr. alt ef­ter syns­sted, men ty­pisk 400 kr. i gen­nem­snit.

Hos Ap­plus for­ud­så man, at om­sy­ne­ne vil­le sti­ge med he­le 30 pct. Men an­de­len er kun ste­get fra 18,6 pct. til 19,7 pct., hvil­ket er en æn­dring på seks pct. Hos FDM, hvor man og­så for­ud­så en væ­sent­lig stig­ning, er der og­så kun ta­le om en gan­ske lil­le for­ø­gel­se. Folk er me­re op­mærk­som­me Lars Ki­holm, som er tek­nisk chef hos Ap­plus Bil­syn, kon­sta­te­rer, at det især er på syn­li­ge ting som lyg­ter og pæ­rer, at bil­e­jer­ne gør en ind­sats.

»Folk er ble­vet me­re op­mærk­som­me og bed­re til at gå rundt om bi­len og kig­ge ef­ter lyg­te­fejl, før de kø­rer til syn. Der, hvor vi op­le­ver en stig­ning på om­syn, er de me­re skjul­te ting som ud­stød­ning el­ler dæk,« si­ger han med hen­vis­ning til ud­stød­nin­ger, som er utæt­te, el­ler dæk, der er ska­de­de el­ler har en slid­ba­ne un­der 1,6 mm.

»Især en utæt ud­stød­ning kan væ­re svær at op­da­ge, for­di utæt­he­den kom­mer over tid, så man væn­ner sig til, at bi­len ly­der an­der­le­des,« si­ger han.

En ens­ly­den­de mel­ding kom­mer fra Fol­ke Pe­der­sen, som er tek­nisk kon­su­lent hos FDM.

»Vi har kun op­le­vet en gan­ske lil­le stig­ning i om­syn. Folk er ble­vet bed­re til at ta­ge især lyg­te­fejl i op­lø­bet. Kun­der­ne er me­re op­mærk­som­me på, at en pæ­re kan gå, og de kig­ger ly­set ef­ter, før de kø­rer til syn,« si­ger Fol­ke Pe­der­sen. Me­di­er­ne har hjul­pet Beg­ge pe­ger på, at den me­gen me­di­e­op­mærk­som­hed, der har væ­ret med ind­kø­rin­gen af de nye reg­ler, kan ha­ve væ­ret med­vir­ken­de til at folk gen­nem­går bi­len bed­re før syn. Lars Ki­holm fra Ap­plus kan sam­ti­dig se, at der er re­gio­na­le for­skel­le på an­tal­let af om­syn, no­get, som kan af­hæn­ge af det lo­ka­le in­for­ma­tions­ni­veau.

Fol­ke Pe­der­sen fra FDM pe­ger dog og­så på, at de nye reg­ler fo­re­lø­big har væ­ret gæl­den­de i fi­re må­ne­der, og selv om ten­den­sen er klar, skal man læn­ge­re frem for at ha­ve et klip­pe­fast bil­le­de.

Hos Færds­els­sty­rel­sen, som ad­mi­ni­stre­rer reg­ler­ne, vil man af­ven­te ud­vik­lin­gen, før man kom­mer med en vur­de­ring af de nye reg­lers virk­ning. En kør­sel af tal­le­ne, som Færds­els­sty­rel­sen har la­vet for avi­sen, vi­ser, at an­tal­let af om­syn på land­s­plan har svin­get mel­lem 20,9-21,9 pct. fra ja­nu­ar-april og fra 23,0-23,9 pct. fra maj til sep­tem­ber. Alt­så med en svag stig­ning. Men ik­ke nok til en kon­klu­sion.

»Færds­els­sty­rel­sen har på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke kon­klu­de­ret no­get med hen­syn til den ge­ne­rel­le ud­vik­ling, ef­ter at de nye reg­ler er trå­dt i kraft i maj. Der­til har de endnu væ­ret gæl­den­de i alt for kort tid, til­med hen over en som­mer­fe­ri­e­pe­ri­o­de,« si­ger Kim V. Østrøm, der er pres­se­chef i Tra­fik-, Byg­ge- og Bo­ligsty­rel­sen, som er over­ord­net myn­dig­hed.

Med de nye reg­ler skal syns­fol­ke­ne gen­nem­gå fle­re punk­ter end tid­li­ge­re. Det er dog som tid­li­ge­re mest pro­ble­mer med brem­ser, mil­jø­krav til bi­lens ud­stød­ning el­ler lyg­ter, som re­sul­te­rer i et om­syn. Her er ty­pisk lyg­te­fejl på hver tred­je bil.

Det er me­get en­kelt selv at la­ve et tjek på sin bil, før den sen­des til syn. Lars Ki­holm fra Ap­plus har et par kla­re råd.

»Gå en tur rundt om bi­len, og tjek lyg­ter­ne, og om dæk­ke­ne har nok slid­ba­ne og er i or­den,« si­ger han og fort­sæt­ter:

»Kør ger­ne en tur i et om­rå­de, hvor der ik­ke er folk bag ved dig. Brems så hårdt op, og tjek, om bi­len brem­ser li­ge,« si­ger han. Me­re grun­digt bil­syn Tid­li­ge­re var syns­me­d­ar­bej­de­re for­plig­tet til at sy­ne fi­re kon­trol­punk­ter på et kø­re­tøj og så la­ve stikprø­ver på re­sten af kon­trol­punk­ter­ne.

Men med de nye, stram­me­re reg­ler skal syns­me­d­ar­bej­de­ren frem­over gen­nem 158 kon­trol­punk­ter. Det me­re om­fat­ten­de EU-re­gel­sæt, der er rul­let ud for at har­moni­se­re syns­reg­ler­ne, er imid­ler­tid po­si­tivt for de dan­ske bi­li­ster, vur­de­rer Ap­plus.

»Der er me­re styr på sy­net, nu hvor al­le kon­trol­punk­ter­ne er tvung­ne, mens der tid­li­ge­re me­re var stik­vis kon­trol. Bl.a. løf­ter vi nu og­så på ba­gaks­ler­ne og tjek­ker le­jeslør og hjul­op­hæng,« for­kla­rer Lars Ki­holm.

Kon­se­kven­sen af de fle­re kon­trol­punk­ter er, at det kan ta­ge lidt læn­ge­re tid, end man har væ­ret vant til tid­li­ge­re,« si­ger han.

An­tal­let af om­syn i Dan­mark har år­ligt væ­ret om­kring 260.000.

Fo­to: Ap­plus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.