Stor­sæl­gen­de plug-in hy­brid SUV på vej til Dan­mark

Mitsu­bis­hi Out­lan­der PHEV, som har fi­re­hjul­s­træk og kla­rer et halvt hund­re­de km kør­sel på en op­lad­ning, sæl­ges nu her­hjem­me.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Nord­mæn­de­ne ken­der den ind­gå­en­de, og nu kan den sto­re fi­re­hjul­struk­ne Mitsu­bis­hi Out­lan­der op­lad­nings­hy­brid og­så fås i Dan­mark. Den by­der på et sy­stem, hvor en 2,4 li­ters ben­zin­mo­tor spil­ler sam­men med to el­mo­to­rer på hen­holds­vis for- og ba­gak­sel, der bå­de kan hjæl­pe med træk­kraf­ten og spa­re på ben­zi­nen.

Sam­ti­dig kan den sto­re, hø­je bil kø­re med en ha­stig­hed på op til 135 km/t. på ren el og har en ræk­ke­vid­de på 54 km, når det ind­byg­ge­de bat­te­ri er la­det op. Ræk­ke­vid­den er ud­reg­net ef­ter den gam­le NEC-norm, hvil­ket be­ty­der, at det må­ske er om­kring 40-45 km i vir­ke­lig­he­den. Det er en bil, som sæl­ger godt ver­den over, og som Mitsu­bis­hi selv kal­der ver­dens mest solg­te plug-in SUV.

Vi tror dem ger­ne, da der ik­ke er ret man­ge mo­del­ler på mar­ke­det endnu. Lan­ce­rin­gen her­hjem­me sker til pri­ser fra 385.000 kr., når mo­del­len lan­der til novem­ber. Må træk­ke 1.500 kg Til den pris fås en ret stor SUV med fi­re­hjul­s­træk, der og­så må ha­ve op til 1.500 kg på kro­gen. Fle­re kø­re­pro­gram­mer hjæl­per un­der­vejs. I ”EV Mo­de” kø­rer bi­len på ren el­drift. SUV’en vil au­to­ma­tisk kø­re ved hjælp af de to el­mo­to­rer og strøm­men fra kø­re­bat­te­ri­et så of­te som mu­ligt, og­så hvis ”EV Mo­de” ik­ke væl­ges, og det sker i stan­dard­kø­re­pro­gram­met ”Se­ri­es Hy­brid Mo­de”. I det­te kø­re­pro­gram kan ben­zin­mo­to­ren og­så dri­ve en ge­ne­ra­tor, som la­der bat­te­ri­et un­der kør­sel, mens de to el­mo­to­rer dri­ver bi­len.

En­de­lig er der kø­re­pro­gram­met ”Pa­ral­lel Hy­brid Mo­de”, hvor ben­zin­mo­to­ren me­ka­nisk til­kob­les og dri­ver for­hju­le­ne, as­si­ste­ret af den for­re­ste el­mo­tor, mens den ba­ge­ste kan hjæl­pe ved at dri­ve bag­hju­le­ne. Det­te kø­re­pro­gram ak­ti­ve­res au­to­ma­tisk ved ha­stig­he­der over 135 km/t., og her af­gi­ver hy­brid­sy­ste­met sin mak­si­ma­le ydel­se på 230 hk. Ud­gangs­punk­tet er, at man vil kun­ne nø­jes med at kø­re på ren strøm, hvis bi­len kun bru­ges til at kø­re mel­lem hjem­met og f.eks. sko­le el­ler job in­den for en for­nuf­tig af­stand.

Rent prak­tisk la­des bat­te­ri­et i Out­lan­der PHEV op i stik­kon­tak­ten el­ler ved en hur­tig­la­der på far­ten. Ot­te års ga­ran­ti på bat­te­ri­et Ba­sis­ver­sion In­vi­te til de 385.000 kr. har dog ik­ke nød­brem­se, men by­der bl.a. på sæ­der med kunst­læ­der­be­træk, sæ­de­var­me for­an, au­to­ma­tisk kli­maan­læg med to zo­ner, bak­ka­me­ra, elek­trisk ka­bi­ne­var­mer, nøg­le­fri start, fold­ba­re spej­le og skærm på 6,1 tom­mer. In­ten­se til godt 465.000 kr. har bl.a. Ap­ple CarPlay, DAB-ra­dio, LED-for­lyg­ter, par­ke­rings­sen­so­rer for og bag og adap­tiv fart­pi­lot. Top­ver­sio­nen, Insty­le, til godt 535.000 kr. har bl.a. el­bag­klap, sæ­der med pre­mi­um­læ­der, elek­trisk indstil­le­ligt fø­rer­sæ­de, ly­dan­læg fra Ro­ck­ford Fos­ga­te, 360 gra­ders ka­me­ra, BLIS og bak­sen­so­rer med ad­var­sel for tvær­gå­en­de tra­fik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.