To el­bi­ler, en fir­ma­bil og to fa­mi­lie­klas­si­ke­re vil væ­re Årets Bil i Dan­mark

Hyun­dai Ko­na Electric og Jagu­ar I-Pa­ce er med i fi­na­le­fel­tet til Årets Bil 2019 i Dan­mark, der og­så tæl­ler Peu­geot 508, Ford Fies­ta og Kia Ce­ed.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Det er et hi­sto­risk felt af fi­na­li­ster, som går ind i den ind­le­den­de kamp om at bli­ve Årets Bil i Dan­mark 2019. He­le to el­bi­ler blev nem­lig stemt ind i fi­na­le­grup­pen på fem, da en jury på en snes med­lem­mer fra Mo­torjour­na­li­ster­nes Klub i Dan­mark over to da­ge te­ste­de 23 nye bil­mo­del­ler på FDM Jyl­lands­Rin­gen. Det dre­jer sig om den hø­je Hyun­dai Ko­na Electric og den sport­s­li­ge Jagu­ar I-Pa­ce, mens re­sten af fel­tet be­står af fir­ma­bil-nyhe­den Peu­geot 508 samt de to mel­lem­klas­se­mo­del­ler Kia Ce­ed og Ford Fo­cus. Det er der­for et felt, som spæn­der me­get bredt.

Kar­sten Lem­che, der er for­mand for Mo­torjour­na­li­ster­nes Klub, er især glad for, at der er el­bi­ler med i fi­na­len. »Jeg er ut­ro­lig til­freds med det felt, vi er kom­met frem til, der er kom­met fem fi­ne bi­ler med. Jeg sy­nes og­så, det er me­get in­ter­es­sant, at vi har to el­bi­ler med og så for­skel­li­ge end­da, og jury­en er po­si­tivt stemt over for el­bi­ler,« si­ger Kar­sten Lem­che.

For­man­den er dog i tvivl om, hvor­vidt el­bi­ler­ne i år har det, der skal til for at gå he­le vej­en og bli­ve Årets Bil i Dan­mark 2019.

»Jeg kun­ne godt fo­re­stil­le mig, at det bli­ver en tra­di­tio­nel bil i år, selv om jeg hå­ber, at jury­en vil kig­ge i ret­ning af den nye ge­ne­ra­tion el­bi­ler,« si­ger Kar­sten Lem­che.

Vi gen­nem­går her bi­ler­ne, hvor­fra der skal kå­res en vin­der, som of­fent­lig­gø­res ved et stort ar­ran­ge­ment i Kø­ben­havn ons­dag 23. ja­nu­ar til næ­ste år. Lav pris og lang ræk­ke­vid­de Den hø­je elek­tri­ske Hyun­dai Ko­na Electric lig­ner sva­ret på man­ge dan­ske­res drøm­me om el­bi­ler. Den har en lang, re­el ræk­ke­vid­de på en op­lad­ning og by­der på me­get ud­styr til en for­nuf­tig pris. De ben­zin- og di­e­sel­drev­ne mo­del­ler af Ko­na kom på mar­ke­det i fjor. Men da Ko­na Electric er så gen­nem­gri­ben­de en ny bil, fik den lov at væ­re med i år. Den hø­je cros­sover har en re­el ræk­ke­vid­de på 312 km el­ler 482 km ef­ter den nye, me­re ret­vi­sen­de WLTP-ska­la alt ef­ter bat­te­ri­pak­ke og star­ter fra pri­ser, der hed­der 270.000 kr. med den mind­ste bat­te­ri­pak­ke på 39,2 kWh og 300.000 kr. for den stør­ste med 64 kWh. Den har en lo­vet ræk­ke­vid­de, som umid­del­bart hol­der et langt styk­ke ad vej­en, vi­ser de før­ste er­fa­rin­ger. Tag sam­ti­dig et pænt ba­sis­ud­styr og kø­re­e­gen­ska­ber, som er ri­me­li­ge. In­te­ri­ø­ret op­le­ves dog no­get ste­rilt og kli­nisk. Ba­sis­ud­ga­ven Trend by­der på sik­ker­heds­pak­ke, der bl.a. har nød­brem­se med fod­gæn­ger­gen­ken­del­se, vogn­ba­ne­as­si­stent og adap­tiv fart­pi­lot, par­ke­rings­sen­so­rer, fø­rer­sæ­de med elek­trisk læn­de­støt­te, nøg­le­fri start og syv tom­mer skærm, mens Pre­mi­um, der kun fås til det sto­re bat­te­ri og ko­ster 40.000 kr. ek­stra, bl.a. by­der på ot­te tom­mer skærm med DAB-ra­dio, He­ad Up Dis­play, sæ­der i kunst­læ­der, bi-full-LED-for­lyg­ter og Krell-lyd­sy­stem. En af ulem­per­ne er dog, at Ko­na er en lil­le bil med be­græn­set plads på bag­sæ­det og ba­ga­ge­rum. Sport­s­lig el-Jagu­ar Den nye Jagu­ar I-Pa­ce er ik­ke ale­ne en halv­høj elek­trisk cros­sover. Det er og­så den før­ste el­bil, der by­der på skar­pe sport­s­li­ge kø­re­e­gen­ska­ber kom­bi­ne­ret med en ræk­ke lækre fe­a­tu­res og en re­el lang ræk­ke­vid­de på 480 km ef­ter den nye WLTP-ska­la. Selv om I-Pa­ce med en start­pris på 720.000 kr. er en klar pre­mi­um-bil, vandt den stil­re­ne eng­læn­der al­li­ge­vel man­ge hjer­ter i jury­en. Ik­ke mindst for­di det stil­re­ne de­sign dæk­ker over et kø­re­tøj, der er tænkt som el­bil fra bun­den. Det vi­ser sig i form af kø­re­gen­ska­ber­ne, som med bi­len indstil­let til ”Sport” nær­mest kan må­le sig med en kon­ven­tio­nelt dre­vet Jagu­ar. Her over­fø­rer bat­te­ri­et på 90 kWh, og som yder 400, kræf­ter­ne til hjul­par­ret for og bag så ef­fek­tivt, at 0-100 km/t. kla­res på ba­re 4,8 sek., mens top­far­ten er 200 km/t. Al­li­ge­vel er der in­den­bords prak­ti­ka­li­tet, så der på bag­sæ­det er plads i mi­ni­ster­klas­sen. Gearskif­tet kla­res med små tryk­kon­tak­ter i mid­ter­kon­sol­len, som op­le­ves no­get bøv­let, mens be­tje­nin­gen af in­stru­men­ter­ne til gen­gæld er ren in­tu­i­tiv high­tech. Udsty­ret er pænt fra start­ni­veau­et S, der bl.a. by­der på full LED-for­lyg­ter, ot­te­vejsindstil­le­li­ge el­sæ­der og sik­ker­heds­pak­ke. So­lid mel­lem­klas­se­mo­del So­li­di­tet kun­ne væ­re en god be­teg­nel­se for den nye Kia Ce­ed, som er vok­set en tand og er ble­vet me­re vel­kø­ren­de. Men un­der hu­den gem­mer der sig en gan­ske af­ba­lan­ce­ret mel­lem­klas­se­mo­del, der gør det godt i al­le di­sci­pli­ner og by­der på so­lid fi­nish og pænt med avan­ce­ret ud­styr. Tag ba­re den adap­ti­ve fart­pi­lot med køas­si­sten­ten La­ne Fol­lowing As­sist, som er stan­dard i al­le mo­del­ler med au­to­mat­gear.

Sy­ste­met be­ty­der, at bi­len selv føl­ger tra­fik­ken ned til stop og op igen fra ha­stig­he­der på 130 km/t., og som selv hol­der bi­len mel­lem mid­ter­stri­ber­ne, og hvor du i kor­te pe­ri­o­der kan slip­pe rat­tet helt. Det fun­ge­rer træf­sik­kert, vi­ser vo­res før­ste test. Ce­ed star­ter fra godt 210.000 kr. for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.