Gre­vin­de Ale­xan­dra er ble­vet san­ger

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

De fær­re­ste hav­de nok hørt det kom­me.

Gre­vin­de Ale­xan­dra af Fre­de­riks­borg er på over­ra­sken­de vis sprun­get ud som san­ger og kan der­med fø­je end­nu et punkt til sit i for­vej­en fyl­di­ge cv, der tæl­ler tit­ler som for­fat­ter, gæ­ste­pro­fes­sor og fored­rags­hol­der.

Hun de­bu­te­rer med sing­len ”Wash me away”, som hun har ind­spil­let til den sven­ske vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tion Star For Li­fe. Over­skud­det fra ud­gi­vel­sen går så­le­des til or­ga­ni­sa­tio­nens ar­bej­de på sko­ler i Syd­afri­ka.

Til Ritzau ud­ta­ler gre­vin­den, at hun al­tid har holdt af at syn­ge og i et styk­ke tid har øn­sket at sæt­te si­ne ev­ner på prø­ve. Iføl­ge nyheds­bu­reau­et har hun nydt op­le­vel­sen i så­dan en grad, at det næp­pe bli­ver den sid­ste sang, hun ind­spil­ler.

San­gen er pro­du­ce­ret af dan­ske Sø­ren Mik­kel­sen, der bl.a. har ar­bej­det med

Mu­sik:

Kim Lar­sen, Sys Bjer­re og Sa­va­ge Ro­se. Den ame­ri­kan­ske sangskri­ver Sha­ron Vaug­hn, som har sam­ar­bej­det med fle­re ver­dens­stjer­ner, har væ­ret in­de over tek­sten.

I en pres­se­med­del­el­se fra pla­de­sel­ska­bet U&! for­ly­der det, at gre­vin­den ik­ke har mod­ta­get træ­ning, før ind­spil­nin­gen af san­gen fandt sted. Det kan man godt hø­re, no­te­rer Ek­stra Bla­dets an­mel­der, Tho­mas Treo, sig. Han gi­ver sing­len en en­kelt stjer­ne.

Gre­vin­de Ale­xan­dra, der i øje­blik­ket er ak­tu­el med bo­gen ”Mit lyk­ke­li­ge land”, er fle­re gan­ge lø­bet med me­di­er­nes op­mærk­som­hed i de for­gang­ne år. I ju­ni i fjor med­del­te hun, at hun vil fra­si­ge sig apa­na­ge, når hen­des yng­ste søn, prins Fe­lix, fyl­der 18 år i 2020. Ydel­sen er el­lers livsva­rig og vil­le ik­ke kun­ne fra­ta­ges gre­vin­den, der blev skilt fra prins Jo­a­chim i 2005, uden hen­des samtyk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.