Ban­de­med­lem band­lyst i Es­b­jerg

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En ung mand fik man­dag for­bud mod at op­hol­de sig i Es­b­jerg by i fi­re år. Han er med i en lo­kal, kri­mi­nel ban­de og har over­t­rå­dt vå­ben­loven og hand­let med hash. Det er før­ste gang, at Ret­ten i Es­b­jerg har ta­get den sær­li­ge sank­tion i brug, op­ly­ser po­li­ti­et om man­da­gens dom, som og­så in­de­bæ­rer, at man­den idøm­mes fængsel i to år. Den 22-åri­ge er med i den

Dom:

ene af by­ens to stri­den­de grup­pe­rin­ger, nem­lig Kvag­lund-grup­pen, op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti. De fi­re års band­lys­ning gæl­der fra det tids­punkt, hvor han løsla­des fra af­so­ning. Un­der sa­gen har an­kla­ge­myn­dig­he­den bedt om, at op­holds­for­bud­det skul­le gæl­de he­le Es­b­jerg Kom­mu­ne – men ret­ten har alt­så nø­je­des med sel­ve by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.