Tal­man fremtvin­ger af­stem­ning

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den sven­ske tal­man vil ha­ve Riks­da­gen til at stem­me om, hvor­vidt Mo­de­ra­ter­nes le­der, Ulf Kri­ster­s­son, skal væ­re ny stats­mi­ni­ster. Af­stem­nin­gen kan tid­ligst af­hol­des den 12. novem­ber. Af­stem­nin­gen kom­mer iføl­ge tal­man An­dreas Nor­lén for at få skabt et mu­ligt gen­nem­brud i for­hand­lin­ger­ne om en ny re­ge­ring. Ved val­get den 9. sep­tem­ber fik hver­ken den rød-grøn­ne el­ler bor­ger­li­ge blok fler­tal. Beg­ge blok­ke har af­vist at sam­ar­bej­de med det ind­van­drer­kri­ti­ske Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­ne, der blev Riks­da­gens tred­je­stør­ste par­ti. De knap to må­ne­der, re­ge­rings­for­hand­lin­ger­ne har va­ret, er den læng­ste for­hand­lings­pe­ri­o­de i ny­e­re svensk po­li­tisk hi­sto­rie.

Sve­ri­ge:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.