Favrskov Kom­mu­ne æn­drer reg­ler for plads­an­vis­ning på dag­til­bud­s­om­rå­det

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Fra det nye år vil det ik­ke læn­ge­re væ­re al­de­ren på dit barn, der er af­gø­ren­de for, hvor­når du får til­delt en vug­ge­stue- el­ler dag­ple­je­plads i Favrskov Kom­mu­ne. I ste­det vil kom­mu­nen an­vi­se ef­ter, hvor lang tid bar­net har stå­et på ven­te­li­ste, og det er en æn­dring af den prak­sis, som kom­mu­nen an­ven­der i dag.

Det er en ge­ne­rel æn­dring af dag­til­bud­s­lo­ven i al­le kom­mu­ner pr. 1. ja­nu­ar 2019, hvor den mest væ­sent­li­ge æn­dring i for­hold til an­vis­ning af plad­ser på dag­til­bud­s­om­rå­det er, at kom­mu­ner­ne fremad­ret­tet skal an­vi­se ef­ter an­cien­ni­tet og ik­ke læn­ge­re ef­ter al­der, der har få­et Favrskov Kom­mu­ne til at æn­dre kri­te­ri­er­ne for, hvor­dan et barn ud­væl­ges til en kon­kret dag­in­sti­tu­tion.

Børn, der har sær­li­ge be­hov til­de­les først plads. Der­ef­ter har tvil­lin­ger for­trin­s­ret til to le­di­ge plad­ser i en dag­ple­je, li­ge­som børn med sø­sken­de i sam­me in­sti­tu­tion har for­trin­s­ret. Her­ef­ter til­de­les plad­ser ef­ter an­cien­ni­tet.

Der­for gæl­der det nu om at skri­ve sit barn så tid­ligt som mu­ligt op til in­sti­tu­tions­plads, hvis man vil sik­re sig en plads i det nye år.

For­sla­get bli­ver d. 8 novem­ber be­hand­let på Bør­ne- og Skole­ud­valgs­mø­de i Favrskov Kom­mu­ne, hvor det er indstil­let til god­ken­del­se.

Favrskov:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.