Cla­es Bang har af­slø­ret sin nye rol­le i ame­ri­kansk hit­se­rie

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den dan­ske sku­e­spil­ler Cla­es Bang kan fø­je end­nu et ka­pi­tel til sit in­ter­na­tio­na­le Hol­lywoo­de­ven­tyr. Man­dag løf­te­de han på Fa­ce­book slø­ret for, at han spil­ler med i sid­ste sæ­son af den ame­ri­kan­ske hit­se­rie ”The Af­fair”, som har væ­ret po­pu­lær nok til at lø­be over he­le fem sæ­so­ner.

Nyhe­den kom­mer i slip­strøm­men på en re­gu­lær gæt­te­kon­kur­ren­ce mel­lem se­ri­e­en­tu­si­a­ster, for Cla­es Bang kun­ne al­le­re­de i ok­to­ber af­slø­re, at han hav­de lan­det en stør­re rol­le i en »me­get stor HBO­se­rie, som er vir­ke­lig kendt«. Det for­tal­te han, da han gæ­ste­de Ra­dio24Syvs pro­gram ”Bear­nai­se er dy­re­nes kon­ge”.

Le­de­t­rå­den fra Cla­es Bang, der bl.a. har få­et sit uden­land­ske gen­nem­brud med det sven­ske Oscar-håb ”The Squa­re”, var imid­ler­tid en anel­se vild­le­den­de,

Film:

ef­ter­som ”The Af­fair” er en Showti­me-pro­duk­tion, der blot kan ses hos HBO Nor­dic. Så­le­des gæt­te­de ek­sem­pel­vis So­und­ve­nu­es film­re­dak­tør på se­ri­er som ”The Deu­ce” og ”Ve­ep”.

Det Gol­den Glo­be-vin­den­de dra­ma ”The Af­fair” er ken­de­teg­net ved, at epi­so­der­ne i samt­li­ge sæ­so­ner er delt i mindst to de­le, så en gi­ven si­tu­a­tion ud­spil­ler sig fra to for­skel­li­ge ka­rak­te­rers syns­punk­ter. Som tit­len me­re end an­ty­der, er om­drej­nings­punk­tet en af­fæ­re og de pro­ble­mer, en så­dan kan for­år­sa­ge i en fa­mi­lie.

For et ek­stra lag dra­ma­tik har se­ri­e­ska­be­ren til­fø­jet et kri­miplot, der ud­spil­ler sig over fle­re sæ­so­ner.

Hvil­ken rol­le Cla­es Bang skal spil­le i den kom­men­de sæ­son, er han end­nu ik­ke gå­et i nær­me­re de­tal­jer med.

Fem­te sæ­son har pre­mi­e­re i 2019.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.