Møns Bank opju­ste­rer

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Møns Bank kom ud af årets før­ste ni må­ne­der med et re­sul­tat før skat, der var en smu­le min­dre end året før – 32,7 mio. kr. mod tid­li­ge­re 34,5 mio. kr., men ik­ke de­sto min­dre var det in­den for ski­ven for, hvad ban­ken for­ven­te­de af helå­ret. Ban­ken har opju­ste­ret si­ne for­vent­nin­ger til årets re­sul­tat før skat, så det nu ven­tes ram­me i in­ter­val­let 35-40 mio. kr. mod en tid­li­ge­re for­vent­ning om et re­sul­tat på 25-35 mio. kr. Sid­ste år end­te re­sul­tat på 37,7 mio. kr. I regn­ska­bet pe­ger ban­ken på, at kurs­re­gu­le­rin­ger­ne har væ­ret bed­re end ven­tet. I årets før­ste ni må­ne­der lød po­sten på 7,4 mio. kr. mod 8,3 mio. kr. for sam­me pe­ri­o­de 2017.

Ban­ker:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.