Ira­ne­re næg­ter sig skyl­di­ge

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

An­kla­ge: Tre mænd fra en iransk op­rørs­be­væ­gel­se i Ring­s­ted næg­ter at ha­ve støt­tet ter­ror med de­res ud­ta­lel­ser, så­dan som po­li­ti­et på­står. Det op­ly­ste en af mæn­de­ne, Yaqoub Al Tosta­ri, som er en tals­mand for be­væ­gel­sen ASMLA, tors­dag. Nav­net er et dæk­navn, som han bruger of­fent­ligt. »Vi sto­ler på de dan­ske myn­dig­he­der,« sag­de han. Ons­dag an­holdt og sig­te­de be­tjen­te fra Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti ham og de to an­dre. Sig­tel­sen går på, at de skal ha­ve hyl­det et blo­digt an­greb på en mi­li­tær­pa­ra­de i by­en Ahvaz i Iran i sep­tem­ber. 25 men­ne­sker mi­ste­de li­vet. Iføl­ge straf­fe­loven er det for­budt at kom­me med yt­rin­ger, som støt­ter ter­r­o­ris­me. »Det er lidt iro­nisk. Vi er i for­vej­en of­re for det iran­ske re­gi­me bå­de i Iran og her i lan­det, og så be­skyl­der man os for at støt­te ter­ror,« si­ger Yaqoub Al Tosta­ri. Han hen­vi­ser bl.a. til, at PET for ny­lig har op­lyst, at en iransk ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste hav­de pla­ner om at be­gå et po­li­tisk drab ne­top på ASMLA-le­de­ren i Ring­s­ted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.