Kon­ser­va­ti­ve pe­ger på ty­sker til top­post

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den stør­ste grup­pe i EU-Par­la­men­tet, EPP, valg­te på en kon­gres i Hels­inki ty­ske Man­fred We­ber som spids­kan­di­dat til po­sten som for­mand for EU-Kom­mis­sio­nen. CSU-po­li­ti­ke­ren, der er le­der af EPP-grup­pen, vandt kaplø­bet om at bli­ve spids­kan­di­dat for­an Ale­xan­der Stubb, som er tid­li­ge­re finsk stats­mi­ni­ster. Den nu­væ­ren­de kom­mis­sions­for­mand, Je­an-Clau­de Jun­ck­ers, man­dat ud­lø­ber i november 2019. Det er imid­ler­tid ik­ke sik­kert, at Man­fred We­ber en­der med po­sten, selv hvis EPP igen bli­ver Eu­ro­pa-Par­la­men­tets stør­ste grup­pe ef­ter par­la­mentsval­get. EU's stats- og re­ge­rings­che­fer er nem­lig ik­ke be­gej­stre­de for pro­ces­sen, der fra­ta­ger dem en del af mag­ten.

EU:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.