Kul­tur­nat for børn

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

»Der bli­ver me­get at glæ­de sig til for bør­ne­fa­mi­li­er­ne, når Syd­djurs Kom­mu­ne og en ræk­ke sam­ar­bejds­part­ne­re fre­dag 9. november slår dø­re­ne op til en fest­lig bør­ne­kul­tur­nat,« si­ger Ri­ber Hog Ant­hon­sen, for­mand for ud­val­get for Plan, Ud­vik­ling og Kul­tur i en pres­se­med­del­el­se.

I bå­de Horns­let, Ko­lind, Røn­de og Ebelt­oft står en­ga­ge­re­de men­ne­sker pa­rat for at gi­ve bør­ne­ne og de­res fa­mi­li­er nog­le hyg­ge­li­ge ti­mer med op­le­vel­ser un­der den fæl­les over­skrift: "Med an­dre øj­ne".

I Horns­let er ak­ti­vi­te­ter­ne for­delt he­le ti ste­der i by­en, hvor man fx kan hyg­ge med spej­der­ne og brand­væ­se­net, op­le­ve SFO'ens le­ge­plads ved tun­nel­syn, hø­re hi­sto­ri­er i kir­ken, stif­te be­kendt­skab med bil­lard, pe­tanque og fri­mær­ker, se ka­ra­te og boks­ning - og me­get me­get me­re.

I Røn­de er ak­ti­vi­te­ter­ne sam­let på Kul­tur­ho­tel­let. Her kan man se bl.a. kli­ma­et og ma­den med an­dre

Syd­djurs:

øj­ne, og rundt om­kring i Kul­tur­ho­tel­ler læg­ges der op til ak­ti­vi­tet og op­le­vel­ser i form af te­a­ter, ryt­mik, mu­sik, bil­led­kunst m.m.

I Ko­lind+ star­ter Bør­ne­kul­tur­nat­ten al­le­re­de om ef­ter­mid­da­gen med dra­ma­hol­det fra Ko­lind Cen­tralsko­le, ak­ti­vi­te­ter ved KPI, FDF, Midtd­jurs Te­akwon­do­klub og bi­bli­o­te­ket, og her­ef­ter går det slag i slag med for­tæl­ling, bør­nedans, Cir­kus Aro­ma, for­hin­drings­ba­ne, show­dan­ce, Cros­sDan­ce m.v.

Fre­gat­ten Jyl­land åb­ner dø­re­ne sam­men med bør­ne­kul­tur­klub­ben Davs Klaus til et fæl­les ar­ran­ge­ment med hjælp fra Kva­drat. Her dre­jer det sig om myter, sagn - og om at la­de fan­ta­si­en få frit løb, klæ­de sig ud, gå på op­da­gel­se og mø­de havfru­er­ne, Kla­bau­ter­man­den og hav­jæt­ten Ægir.

Der har de sid­ste man­ge år væ­ret af­holdt bør­ne­kul­tur­nat i bå­de Horns­let og Røn­de. I 2017 vok­se­de bør­ne­kul­tur­nat­ten så til Ko­lind. Og i 2018 er Ebelt­oft kom­met med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.