Ka­me­ra­er øger sik­ker­he­den

Ka­me­ra­er og su­per­fla­de skær­me kan gi­ve bed­re ud­syn fra bi­ler­ne i tra­fik­ken.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Fo­re­stil dig en bil, hvor fy­sik­kens love er op­hæ­vet, så du kan se gen­nem me­tal­let og spot­te blø­de bi­li­ster i tra­fik­ken, som du i dag el­lers vil­le ha­ve over­set. Det sce­na­rie er ik­ke læn­ge­re frem­tids­mu­sik. En af de helt sto­re un­der­le­ve­ran­dø­rer til bi­lin­du­stri­en har nem­lig præ­sen­te­ret et sy­stem, hvor der er ka­me­ra­er ind­byg­get i en bils for­re­ste A-stol­per, og hvor bil­le­det vi­ses på de nye su­per­fla­de OLEDskær­me på indersiden af A-stol­pen.

Ud­for­drin­ger med at se for­bi A-stol­per­ne er vok­set, i takt med at bil­pro­du­cen­ter­ne i sta­dig hø­je­re grad gør A-stol­per kraf­ti­ge­re for at gi­ve bi­ler­ne bed­re sik­ker­hed. Det er Con­ti­nen­tal, som ud over dæk bl.a. og­så ud­vik­ler en ræk­ke elek­tro­ni­ske sy­ste­mer, der har ud­vik­let, den gen­nem­sig­ti­ge A-Stol­pe.

»Ved at sam­men­sæt­te fle­re for­mer for avan­ce­ret tek­no­lo­gi har vi skabt en løs­ning, der fjer­ner blin­de vink­ler ved A-stol­per­ne og på den må­de mind­sker en far­lig sik­ker­heds­ri­si­ko for man­ge tra­fi­kan­ter. På den må­de kan fø­re­ren frit se fod­gæn­ge­re, cyk­li­ster og an­dre blø­de tra­fi­kan­ter, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.