Den fran­ske fol­ke­vogn, der var el­sket for mang­len på sær­he­der

Ci­troën ZX var en gan­ske or­di­nær, men dog vel­kø­ren­de og rum­me­lig bil i Golf-klas­sen. Der­for blev den Årets Bil i Dan­mark 1992.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Ci­troën gør me­get ud af at for­tæl­le, at mær­ket er på vej til­ba­ge til rød­der­ne – alt­så med kom­fortab­le, ideri­ge biler, som skil­ler sig ud fra mæng­den. Sjovt nok var stra­te­gi­en stik mod­sat i be­gyn­del­se af 1990’er­ne, da ZX­mo­del­len blev Årets Bil i Dan­mark 1992.

Her gjor­de man en dyd ud af, at bi­len, der skul­le fyl­de hul­let ud mel­lem den lil­le AX’er og den no­get stør­re BX’er, ik­ke ge­ne­re­de no­gen, så de­sig­net var for­sig­tigt. Sam­ti­dig var in­gen af mo­del­ler­ne ud­sty­ret med fir­ma­ets kend­te hy­drauli­ske af­fjed­rings­sy­stem.

Til gen­gæld var ZX så vel­kon­stru­e­ret, at den vandt gan­ske kom­forta­belt for­an de nye Opel Astra og Peu­geot 106. Bi­len var læn­ge ven­tet, for Ci­troën hav­de mang­let en af­lø­ser til Visa, og kon­kur­ren­ter som pri­mært Ford Escort, VW Golf, Toy­o­ta Cor­ol­la og Opel Ka­dett do­mi­ne­re­de mar­ke­det.

På sin vis hav­de bi­len sin egen stil med et de­sign la­vet af Nuc­chi Ber­to­ne, der og­så var man­den bag BX, og den var vind­g­lat og en­kel i sit look. Mest ka­rak­te­ri­stisk var en lil­le ek­stra ru­de i si­den, og top­mo­del­len kal­det Volca­ne hav­de end­da en lil­le spoi­ler på bags­mæk­ken.

Den fran­ske nyhed, der ko­ste­de fra ca. 130.000 kr., vandt især ge­hør tak­ket væ­re go­de egen­ska­ber he­le vej­en rundt, for den kør­te godt og var sær­de­les kom­forta­bel. Gam­mel­kend­te mo­to­rer Mo­tor­tek­nik­ken var kendt, for man hav­de hen­tet pum­pe­vær­ker­ne fra AX og BX.

Ba­sis­ver­sio­nen hed Re­flex og hav­de en 1,3 mo­tor med 75 hk, mens top­mo­del­len til at be­gyn­de med var Volca­ne med 1,9 li­ters ma­ski­ne og 122 hk. Det var nok til at spur­te til 100 km/t. på ni sek. Se­ne­re kom der en me­re vold­som ver­sion med 16 ven­ti­ler.

Selv­føl­ge­lig var der træk på for­hju­le­ne, men de fran­ske diplo­m­in­ge­ni­ø­rer hav­de kon­stru­e­ret en så­kaldt ”pas­sivt medsty­ren­de” ba­gak­sel, der kun­ne få de ba­ge­ste hjul til at sty­re in­dad un­der sving­ma­nøv­rer. Det gav me­re sik­re kur­ve­e­gen­ska­ber. Et par år se­ne­re blev sto­re de­le af me­ka­nik­ken og­så brugt i den nye Peu­geot 306.

In­de i ka­bi­nen var det ty­de­ligt, at kar­ros­se­ri­et var godt ud­hu­let, og en gan­ske lang ak­sel­af­stand gav god plads i ka­bi­nen, mens der og­så var rum til pas­sa­ge­rer­nes ba­ga­ge. På de fle­ste ud­ga­ver kun­ne he­le bag­sæ­det end­da sky­des frem og til­ba­ge, ja, selv vink­len på bag­sæ­dets ryg­læn kun­ne re­gu­le­res, hvil­ket var en sjæl­den­hed.

Til at star­te med var der kun en fem­dørs ZX, men der skul­le ik­ke gå læn­ge, før der kom tre­dørs vog­ne, og der kom og­så di­e­sel­mo­to­rer.

I en pe­ri­o­de solg­te Ci­troën godt her­hjem­me, men blev over­ha­let af Peu­geot 306, da den kom på mar­ke­det i 1994.

I som­me­ren 1994 gen­nem­gik mo­del­len et face­lift, in­den den i slut­nin­gen af 1997 blev af­løst af Ci­troën Xs­a­ra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.