Ver­dens­na­tur­fon­den og Net­flix går sam­men om na­tur­se­rie

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

WWF Ver­dens­na­tur­fon­den vil han­ke op i folk og vi­se dem, hvor­dan mil­jø­et ta­ger ska­de af men­ne­skets ad­færd.

Der­for lan­ce­rer or­ga­ni­sa­tio­nen nu en ny na­tur­do­ku­men­tar med den sto­re strea­m­ingtje­ne­ste Net­flix, der har 125 mil­li­o­ner bru­ge­re på ver­dens­plan.

Do­ku­men­ta­ren, der er delt op i ot­te af­snit, hed­der "Our Pla­net" og vil iføl­ge ge­ne­ral­se­kre­tær i WWF Ver­dens­na­tur­fon­den Bo Øks­neb­jerg gi­ve en vig­tig ind­sigt i ver­dens na­turkri­se. sig i dag, vi­ser for­sker­nes ana­ly­ser.

»Na­tu­ren er i dyb dyb kri­se. Vi står rent vi­den­ska­be­ligt i det, man kal­der en mas­seud­dø­en. Ar­ter­ne for­svin­der så hur­tigt fra vo­res ver­den, at det min­der om det, vi så, da di­nosau­rer­ne for­svandt,« si­ger han.

I 2020 skal FN's kon­ven­tion om bi­o­lo­gisk mang­fol­dig­hed gen­for­hand­les.

I 2010 sat­te man nog­le

Tv:

tiåri­ge mål, som nu ud­lø­ber.

»Vi hå­ber, at fil­men kan in­spi­re­re bå­de ver­dens be­folk­ning og po­li­ti­ker­ne til at pas­se bed­re på vo­res na­tur,« si­ger Bo Øks­neb­jerg.

Det er pro­duk­tions­sel­ska­bet Sil­ver­ba­ck Films, som og­så står bag man­ge af de sto­re na­tur­do­ku­men­ta­rer kendt fra BBC, der pro­du­ce­rer fil­men.

Sel­ska­bet hav­de en am­bi­tion om at la­ve en stor na­tur­do­ku­men­tar, men det blev for dyrt for BBC. Der­ef­ter gik WWF og Net­flix sam­men for at ska­be do­ku­men­ta­ren.

Film­hol­det, der tæl­ler he­le 600 per­so­ner, har ar­bej­det fi­re år på do­ku­men­ta­ren, og ka­me­ra­er­ne har un­der­vejs væ­ret for­bi 50 lan­de. David At­ten­bor­ough læg­ger sin vel­kend­te stem­me til.

Se­ri­en bli­ver lan­ce­ret glo­balt på Net­flix den 5. april 2019.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.