Rus­sisk le­der sår tvivl om Wa­da-af­ta­le

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det Rus­si­ske An­tido­pin­ga­gen­tur, Rus­a­da, blev i sep­tem­ber luk­ket til­ba­ge i var­men ef­ter tre års ude­luk­kel­se. Som en del af af­ta­len mel­lem Det In­ter­na­tio­na­le An­tido­pin­ga­gen­tur, Wa­da, og Ruslands re­ge­ring, skul­le Rusland gi­ve Wa­da ad­gang til da­ta fra et la­bo­ra­to­ri­um i Moskva. Fredag ud­tryk­te di­rek­tø­ren for Rus­a­da, Yuri Ga­nus, be­kym­ring for, hvor­dan pro­ces­sen for­lø­ber, og at der end­nu ik­ke er enig­hed om, hvil­ke per­so­ner der skal ha­ve ad­gang til la­bo­ra­to­ri­et. Frem mod OL i Rio i 2016 af­dæk­ke­de fle­re uaf­hæn­gi­ge Wa­da-rap­por­ter et stat­sty­ret do­ping­pro­gram i rus­sisk idræt med et kli­maks i for­bin­del­se med vin­ter­OL på hjem­me­ba­ne i So­tji i 2014.

Do­ping:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.