Portræt­teg­ning

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Ga­de­kunst­ne­ren Bo­jan Mi­lic gi­ver søn­dag på Dokk1 en in­tro­duk­tion til portræt­teg­ning. Her vil han gi­ve en gen­nem­gang af grund­læg­gen­de tek­nik­ker til portræt­teg­ning. Del­ta­ge­re vil skul­le bru­ge gan­ske enk­le red­ska­ber som bly­ant, kul og kar­dus, mens der til ar­ran­ge­men­tet vil bli­ve ar­bej­det med lys, skyg­ge, linjens kva­li­tet og de for­skel­li­ge fla­der i an­sig­tet. Man kan sag­tens til­mel­de sig som ny­be­gyn­der. Un­der­vis­nin­gen fo­re­går pri­mært på en­gelsk. En­tré ko­ster 50 kro­ner.

På op­le­vel­se:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.