Ud­læn­din­ge-ø ven­ter stor ren­gø­ring

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Virus­syg­dom­me­ne svi­nepe­st og mund- og klovsy­ge har væ­ret fa­ste ele­men­ter på Lind­holm i Ste­ge Bugt gen­nem snart 100 år. Men det er snart slut. De kri­mi­nel­le, af­vi­ste asyl­sø­ge­re, der iføl­ge fi­nans­lo­ven i 2021 skal ind­kvar­te­res på øen, må ven­te på, at Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) har la­vet sit sid­ste for­søg, pak­ket si­ne ting og ren­gjort øen. Først i 2020 for­ven­ter in­sti­tut­di­rek­tør på DTU Ve­te­ri­næ­rin­sti­tut­tet Kri­sti­an Møl­ler, at øen er ren­gjort. »Det er en stør­re op­ga­ve at sik­re, at det bli­ver gjort, som det skal. Vi skal i gang med at ren­se la­bo­ra­to­ri­er­ne med for­skel­li­ge ke­mi­ka­li­er, og de be­hand­le­de ting må først flyt­tes fra øen ef­ter et halvt år.«

Opryd­ning:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.