65.000 gik med i kli­ma­march

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ti­tu­sind­vis af men­ne­sker delt­og søn­dag i en pro­test­march gen­nem det cen­tra­le Bruxel­les med krav om, at der bli­ver fast­sat stren­ge­re krav for ud­s­lip af kli­ma­gas­ser. Bel­gisk po­li­ti op­ly­ser, at om­kring 65.000 men­ne­sker delt­og i kli­ma­mar­chen, som gik for­bi EU’s ho­ved­kvar­ter i den bel­gi­ske ho­ved­stad. Mar­chen fandt sted, sam­ti­dig med at den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­kon­fe­ren­ce COP24 blev ind­ledt i Ka­towi­ce i Po­len. Ar­ran­gø­rer­ne med­del­er, at søn­da­gens ak­tion, som fandt sted i dri­ven­de regn, var den stør­ste kli­ma­march no­gen­sin­de i Bel­gi­ens hi­sto­rie. Man­ge ak­ti­vi­ster hav­de de­res børn med til de­mon­stra­tio­nen. Mar­chen blev af­slut­tet i Parc Cinquan­te­nai­re ved EU-in­sti­tu­tio­ner­ne med ta­ler og op­træ­den­der. Of­fent­lig trans­port var gra­tis i Bruxel­les da­gen igen­nem.

Bel­gi­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.