Er­do­gan: Mistænk­te skal ud­le­ve­res

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Tyr­ki­ets præ­si­dent, Re­cep Tayyip Er­do­gan, for­lan­ger, at Sau­di-Ara­bi­en ud­le­ve­rer de per­so­ner, der er mistænkt for dra­bet på jour­na­li­sten Ja­mal Khas­hog­gi i Istan­bul. Er­do­gan frem­sat­te sit krav på sid­ste­da­gen af G20-top­mø­det i Bu­enos Ai­res. Han be­skyld­te des­u­den Sau­di-Ara­bi­en for ik­ke at væ­re samar-

Tyr­ki­et:

bejds­vil­lig i ef­ter­forsk­nin­gen. Kon­ge­døm­mets kron­prins, Mo­ham­med bin Sal­man, har kon­se­kvent næg­tet et­hvert kend­skab til dra­bet. Men USA’s ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste CIA skul­le væ­re kom­met til den kon­klu­sion, at det er fuld­stæn­digt utæn­ke­ligt, at bin Sal­man skul­le ha­ve væ­ret uvi­den­de om dra­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.