Cla­es Bang skal spil­le ver­dens mest iko­ni­ske vam­pyr

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Sce­nen er Trans­sylva­ni­en, og året er 1897.

Her er en blod­su­gen­de gre­ve i færd med at kon­spi­re­re mod det vi­cto­ri­an­ske Lon­don. På skær­men hed­der han Dra­cu­la, men i vir­ke­lig­he­den er hans navn Cla­es Bang.

Den dan­ske sku­e­spil­ler kendt fra bl.a. ”Bor­gen” og ”The Af­fair” er nem­lig ble­vet ca­stet til rol­len i Ste­ven Mof­fat og Mark Ga­tiss’ nye mi­ni­se­rie, som er in­spi­re­ret af Bram Sto­kers novel­le, op­ly­ser Net­flix.

»Jeg er ek­stremt glad for at spil­le rol­len som Dra­cu­la, spe­ci­elt når ma­nuskrip­tet er i hæn­der­ne på de ta­lent­ful­de Ste­ven Mof­fat, Mark Ga­tiss og hol­det, der står bag Sher­lo­ck. Jeg glæ­der mig rig­tig me­get til at for­dy­be mig i den­ne iko­ni­ske og me­get in­ter­es­san­te ka­rak­ter,« si- ger Cla­es Bang i pres­se­med­del­el­sen.

»Ja, han er ond, men der er så me­get me­re ved ham, han er ka­ris­ma­tisk, in­tel­li­gent, vit­tig og se­xet. Jeg ved, at der er me­get at le­ve op til med al­le de fan­ta­sti­ske folk, som har spil­let ham igen­nem åre­ne, men jeg fø­ler mig så pri­vil­e­ge­ret at få mu­lig­hed for at spil­le den­ne fan­ta­sti­ske ka­rak­ter.«

Mi­ni­se­ri­en be­står af tre af­snit af fe­a­tu­re­læng­de og er en co-pro­duk­tion mel­lem BBC One og Net­flix. Den pro­du­ce­res af Hart­swood Films. Op­ta­gel­ser­ne be­gyn­der i 2019.

Se­ri­en om Dra­cu­la får pre­mi­e­re på BBC One i Stor­bri­tan­ni­en og på Net­flix uden for Stor­bri­tan­ni­en samt i Ki­na, hvor plat­for­men ik­ke er til­gæn­ge­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.