Di­rek­tør for­la­der Fre­gat­ten Jyl­land

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Di­rek­tø­ren for Fre­gat­ten Jyl­land, Lars H. Olsen, fra­træ­der stil­lin­gen med ud­gan­gen af april 2019 ef­ter knap to år på po­sten.

Fre­gat­ten Jyl­land står over for en stør­re fy­sisk for­an­drings­pro­ces, der over en læn­ge­re pe­ri­o­de vil ind­dra­ge hav­ne­a­re­al og udenoms­om­rå­der­ne i be­søgs­op­le­vel­sen, og i en pres­se­med­del­el­se fra den sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion for­ly­der det, at be­sty­rel­sen og Lars H. Olsen er eni­ge om, at de kom­men­de fa­ser skal styr­kes ved at til­fø­re yder­li­ge­re kom­pe­ten­cer til Fre­gat­ten.

Be­sty­rel­ses­for­mand Tom­my Bø­ge­høj tak­ker Lars H. Olsen for et godt sam­ar­bej­de og for at ha­ve stå­et i spid­sen for ud­ar­bej­del­se af den nye stra­te­gi­plan.

Den af­gå­en­de di­rek­tør fort­sæt­ter som kon­su­lent for Fre­gat­ten Jyl­land.

Syd­djurs:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.