Han­di­cap­pris til Vi­vild Hånd­bold Starz

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Nord­djurs Kom­mu­nes Han­di­cap­pris 2018 blev for­le­den ud­delt til Vi­vild Hånd­bold Starz. Et hånd­bold­hold for børn og un­ge med ud­vik­lings­han­di­cap.

Der var glæ­de og be­gej­string blandt bå­de de un­ge hånd­bold­stjer­ner og de­res fa­mi­li­er, da Vi­vild Hånd­bold Starz fik over­rakt han­di­cap­pri­sen af for­mand for vok­sen- og ple­je­ud­val­get Lars Møl­ler. Det skri­ver Nord­djurs Kom­mu­ne i en pres­se­med­del­el­se.

Vok­sen- og ple­je­ud­val­get har ud­valgt Vi­vild Hånd­bold Starz, for­di de gi­ver børn og un­ge med handicap mu­lig­hed for at dyr­ke sport og ha­ve so­ci­alt samvær med an­dre børn og un­ge. For­mand for vok­sen- og ple­je­ud­val­get Lars Møl­ler ud­tryk­te det så­le­des ved prisover­ræk­kel­sen:

»Vi­vild Hånd­bold Starz er et rig­tig godt til­bud til børn og un­ge med handicap, som gi­ver bør­ne­ne mu­lig­hed for at væ­re en del af et hold og en for­e­ning. I den si­tu­a­tion, som vi li­ge nu står i i Nord­djurs Kom­mu­ne, er det dej­ligt at se ini­ti­a­ti­ver som Vi­vild Hånd­bold Starz, der helt ty­de­ligt brin­ger stor glæ­de til hol­dets spil­le­re. Det er fan­ta­stisk at se, hvor­dan for­æl­dre og på­rø­ren­de bak­ker op om klub­ben og de fri­vil­li­ge ildsjæ­le, der hver uge træ­ner de un­ge hånd­bold­stjer­ner.«

Nord­djurs:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.