Ver­dens­ban­ken af­sæt­ter 1,3 bio. kr. til kli­ma

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ver­dens­ban­ken an­non­ce­rer man­dag, at man vil af­sæt­te 200 mil­li­ar­der dol­lars – sva­ren­de til 1,3 bil­li­o­ner dan­ske kro­ner – til nye kli­main­ve­ste­rin­ger fra 2021 til 2025. Der­med for­dob­ler Ver­dens­ban­ken et al­le­re­de af­sat be­løb til kli­ma­til­tag de næ­ste fem år. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP. Til­ta­get skal »øge am­bi­tio­ner­ne be­trag­te­ligt« i for­hold til at hånd­te­re kli­maud­for­drin­ger­ne, ly­der det i en pres­se­med­del­el­se fra Ver­dens­ban­ken. Og så skal det »sen­de en ty­de­lig op­for­dring til ver­dens­sam­fun­det om at gø­re det sam­me«. Mel­din­gen kom­mer sam­ti­dig med det igang­væ­ren­de kli­ma­top­mø­de i den pol­ske by Ka­towi­ce, COP24, hvor om­kring 200 lan­de er re­præ­sen­te­ret.

Mil­jø:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.