Fra­salg fri­gør ka­pa­ci­tet i San­ta Fe

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

San­ta Fe Group har få­et løst en stor ud­for­dring for sel­ska­bet på det au­stral­ske mar­ked, hvor det end­nu en gang var på vej mod et un­der­skud i 2018. San­ta Fe har nem­lig af­hæn­det si­ne au­stral­ske ak­ti­vi­te­ter til sel­ska­bets di­rek­tør for den del af for­ret­nin­gen, Ko­bus Fourie, der vil ar­bej­de vi­de­re med at ven­de for­ret­nin­gen og gø­re den pro­fi­ta­bel. Salgs­be­lø­bet er sym­bolsk på 1 au­stralsk dol­lar, men det fjer­ner sam­ti­dig et un­der­skud på for­ven­te­ligt 6 mio. eu­ro i 2018 fra San­ta Fes bø­ger, så der nu sig­tes ef­ter et sam­let driftsover­skud (ebit­da) i he­le 2018 på 2 mio. eu­ro mod den tid­li­ge­re for­vent­ning om mi­nus 4 mio. eu­ro.

Lo­gi­stik:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.