Land­mand be­ta­ler 2 mio. kr. til­ba­ge i vej­strid

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Land­mand Mar­tin Lund Mad­sen, der si­den ok­to­ber har blo­ke­ret en vej i Vej­en Kom­mu­ne, be­ta­ler nu godt 2 mio. kr. Det skri­ver tv­syd.dk. Den syd­jy­ske land­mand fik pen­ge­ne som kom­pen­sa­tion for, at Ba­nedan­mark eks­pro­p­ri­e­re­de en del af hans jord i for­bin­del­se med an­læg­gel­se af en ny vej. Hø­jeste­ret af­gjor­de i sep­tem­ber, at eks­pro­p­ri­a­tio­nen var ulov­lig. Der­med ejer land­man­den igen den jord, hvor vej­en Sko­v­gårds­vej lig­ger. Det fik den 22. ok­to­ber land­man­den til at etab­le­re af­spær­rin­gen af Sko­v­gårds­vej ved hjælp af sand­sæk­ke og big­bal­ler. »Hø­jeste­ret har talt, og jeg har få­et ret i, at eks­pro­p­ri­a­tio­nen var ugyl­dig. Så skal pen­ge­ne jo be­ta­les til­ba­ge, og vej­en skal fjer­nes. Nu af­le­ve­rer jeg pen­ge­ne, og så for­ven­ter jeg og­så, at myn­dig­he­der­ne fjer­ner vej­en,« si­ger Mar­tin Lund Mad­sen til Ritzau. Der er ta­le om et be­løb på 2.073.220 kr., som han nu be­ta­ler til­ba­ge til Ba­nedan­mark. Mar­tin Lund Mad­sen op­ly­ser, at han har stæv­net Ba­nedan­mark og Vej­en Kom­mu­ne for at få af­gjort, hvem der skal fjer­ne vej­en.

Vej­strid:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.