Po­li­ti­et ef­ter­for­sker 'seksu­el kræn­kel­se' mel­lem sko­le­e­le­ver

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti op­ly­ste tirs­dag mor­gen i en pres­se­med­del­el­se, at man man­dag af­ten hav­de mod­ta­get en an­mel­del­se om­hand­len­de en even­tu­el seksu­el kræn­kel­se mel­lem to ele­ver ved de­res sko­le i Skan­der­borg.

»I den an­led­ning ind­led­te po­li­ti­et en ef­ter­forsk­ning og her­un­der la­vet en ger­nings­steds­un­der­sø­gel­se på det an­giv­ne ger­nings­sted.

Un­der hen­syn til de in­vol­ve­re­de par­ters un­ge al­der og sa­gens om­stæn­dig­he­der øn­sker Sy­dø­stjyl­lands po­li­ti ik­ke at op­ly­se yder­li­ge­re om sa­gen,« står der i pres­se­med­del­el­sen fra po­li­ti­et.

Uge-Bla­det Skan­der­borg har talt med kom­mu­ni­ka­tions­chef Ul­la Kas­per­sen, der hver­ken vil in­for­me­re om al­der, sko­le el­ler an­mel­del­sens ka­rak­ter.

Man­dag af­ten skrev Uge-Bla­det Skan­der­borg om en stør­re spor­søg­ning ved Dan­marks­vej. Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti vil­le ik­ke in­for­me­re om år­sa­gen til spor­søg­nin­gen, og Ul­la Kas­per­sen øn­sker hel­ler ik­ke at ud­ta­le sig om, hvor­vidt der er en kob­ling mel­lem spor­søg­nin­gen man­dag af­ten og an­mel­del­sen om en seksu­el kræn­kel­se.

Skan­der­borg:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.