Sam­ar­bej­de om bed­re brand­sik­ker­hed

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Brand­sik­ker­he­den i byg­nin­ger, der hu­ser sår­ba­re bor­ge­re som børn, æl­dre og han­di­cap­pe­de i Skan­der­borg, Sam­sø og Od­der skal sik­res bed­re end de er i dag. Det er kon­se­kven­sen af den ulyk­ke­li­ge hæn­del­se på ple­je­cen­tret Far­søh­t­hus i Nord­djurs Kom­mu­ne, hvor tre æl­dre men­ne­sker mi­ste­de li­vet i en brand. De tre kom­mu­ner er så­le­des gå­et i di­a­log med Østjyl­lands Brand­væ­sen om en øget ind­sats.

Ho­ved­fo­kus i ind­sat­sen bli­ver ek­stra­or­di­næ­re brand­syn og ud­dan­nel­se. I de ek­stra­or­di­næ­re brand­syn skal al­le re­le­van­te byg­nin­ger gen­nem­gå­es og fø­rer til hand­le­pla­ner med kon­kre­te til­tag, der kan for­bed­re sik­ker­he­den. Og med ud­dan­nel­se af me­d­ar­bej­de­re, sår­ba­re bor­ge­re, de­res på­rø­ren­de og fri­vil­li­ge øges op­mærk­som­hed på brand­fa­re og ri­si­ko­ad­færd, hvil­ket og­så skal fore­byg­ge brand og ulyk­ker. Sa­mar­ar­bej­det går i sam­me ret­ning, som den af­ta­le Østjyl­lands Brand­væ­sen gen­nem et lil­le års tid har haft med Sund­hed og Om­sorg i Aar­hus Kom­mu­ne.

Od­der:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.