Sau­di-Ara­bi­ens kron­prins er »skør og far­lig«

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En re­pu­bli­kansk se­na­tor kal­der Sau­diAra­bi­ens kron­prins for »skør og far­lig«. Se­na­tor Lind­sey Gra­ham si­ger, at han har »me­get stor til­lid« til rap­por­ter om, at Mo­ham­med bin Sal­man var in­vol­ve­ret i dra­bet på den sau­di­a­ra­bi­ske jour­na­list Ja­mal Khas­hog­gi. Gra­ham sam­men­lig­ner Sal­man med en svin­gen­de ne­driv­nings­kug­le på en kran. Se­na­to­ren kan der­for ik­ke støt­te Sau­diAra­bi­ens rol­le i kri­gen i Ye­men og hel­ler ik­ke vå­bensalg til lan­det, så læn­ge kron­prin­sen for­bli­ver ved mag­ten. En an­den re­pu­bli­kansk se­na­tor, Bob Cor­ker fra Ten­nes­see, me­ner, at præ­si­dent Trump in­di­rek­te har ac­cep­te­ret dra­bet på en jour­na­list ved ik­ke at for­døm­me den sau­di­a­ra­bi­ske kron­prins.

USA:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.