FN: Is­la­misk Stat fo­re­ta­ger hen­ret­tel­ser

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

FN mod­ta­ger rap­por­ter om, at Is­la­misk Stat (IS) fo­re­ta­ger hen­ret­tel­ser. IS hen­ret­ter an­gi­ve­ligt per­so­ner, som de me­ner sam­ar­bej­der med op­rørs­grup­per i Deir alZor i det øst­li­ge Sy­ri­en. FN's men­ne­ske­ret­tig­heds­chef, Mi­chel­le Ba­che­let, ud­tryk­ker be­kym­ring for 7.000 ci­vi­le, der er fan­get i en krydsild mel­lem IS og luf­tan­greb ud­ført af en ame­ri­kans­k­le­det ko­a­li­tion. Me­get ty­der på, at si­tu­a­tio­nen i Sy­ri­en vil væ­re fast­låst i lang tid. Be­stræ­bel­ser på at dan­ne en sy­risk for­fat­nings­ko­mité er slå­et fejl.

Sy­ri­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.