Ko­mi­ke­ren Ke­vin Hart skal sty­re næ­ste års oscar­ud­de­ling

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Næ­ste års vært ved ud­de­lin­gen af de be­røm­te oscar­sta­tu­et­ter bli­ver den ame­ri­kan­ske ko­mi­ker og sku­e­spil­ler Ke­vin Hart.

Det be­kræf­te­de han på In­s­ta­gram nat­ten til ons­dag dansk tid.

»Jeg er så glad for at kun­ne si­ge, at da­gen en­de­lig er kom­met, hvor jeg skal væ­re vært for oscars­howet,« skri­ver han.

Den 39-åri­ge Ke­vin Hart er bl.a. kendt fra fil­me­ne ”Scary Movie” og ”The 40 Year Old Vir­gin” og se­ne­st ”Night School” og ”Ju­manji: Welco­me to the jung­le”. Han af­lø­ser tal­ks­howvær­ten Jim­my Kim­mel, der har haft vært­s­rol­len de se­ne­ste to år.

»I åre­vis er jeg ble­vet spurgt, om jeg no­gen­sin­de vil­le væ­re vært for oscars­howet, og mit svar har al­tid væ­ret det sam­me: Jeg sag­de, at det vil­le væ­re mit livs stør­ste chan­ce som ko­mi­ker, og at det vil ske,

Film:

når det er me­nin­gen, at det skal ske.«

Job­bet som oscar­vært er et af de mest pre­sti­ge­fyld­te job i un­der­hold­nings­bran­chen. Det er og­så et af de svæ­re­ste job, ef­ter­som vær­ten skal sty­re sla­gets gang for bå­de al­le stjer­ner­ne på til­sku­er­ræk­ker­ne samt de mil­li­o­ner af tv-se­e­re.

Ove­ni skal han na­tur­lig­vis un­der­hol­de og op­træ­de med hu­mo­ri­sti­ske indslag. Ke­vin Hart er en af blot en hånd­fuld sor­te ame­ri­kan­ske oscar­vær­ter, der har sty­ret showet i lø­bet af de se­ne­ste 90 år. Tid­li­ge­re har og­så Chris Ro­ck, Whoo­pi Gold­berg og Sam­my Da­vis Jr. har væ­ret vært for pris­ud­de­lin­gen. Val­get af Ke­vin Hart kom­mer på et tids­punkt, hvor aka­de­mi­et, der ud­de­ler pri­ser­ne, er un­der pres for at øge mang­fol­dig­he­den blandt si­ne med­lem­mer og blandt de no­mi­ne­re­de film og sku­e­spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.