Mær­sk vil væ­re CO2-neut­ral i 2050

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Fra 2050 vil Mær­sk væ­re CO2-neut­ral. Så­dan ly­der mål­sæt­nin­gen fra den dan­ske gi­gant, der trans­por­te­rer næ­sten hver fem­te con­tai­ner på ver­dens­ha­ve­ne. For at nå må­let er det iføl­ge Mær­sk nød­ven­digt, at der i 2030 fin­des ski­be, der ik­ke ud­le­der CO2 og sam­ti­dig er

Mil­jø:

til at be­ta­le. Mær­sk hå­ber med den nye mål­sæt­ning at sæt­te skub på en ud­vik­ling i bran­chen. Mær­sk har iføl­ge sin egen op­gø­rel­se re­du­ce­ret sin ud­led­ning af CO2 med 46 pct. si­den 2007. Det er om­trent 9 pct. me­re end in­du­stri­en ge­ne­relt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.