EU vil styr­ke eu­ro­ens rol­le

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Eu­ro­en re­flek­te­rer ik­ke til ful­de eu­rozo­nens po­li­ti­ske, øko­no­mi­ske og fi­nan­si­el­le po­si­tion i ver­den. Der­for skal va­luta­ens glo­ba­le rol­le ud­vik­les og styr­kes, så der i frem­ti­den i hø­je­re grad hand­les med eu­ro frem for dol­lar på vig­ti­ge mar­keds­om­rå-

Va­lu­ta:

der. Det me­ner EU-Kom­mis­sio­nen, der ons­dag præ­sen­te­re­de sin plan for, hvor­dan drøm­men skal bli­ve til vir­ke­lig­hed. 19 af de 28 lan­de i EU er en del af eu­rozo­nen. Eu­rozo­nen tæl­ler cir­ka 340 mil­li­o­ner bor­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.