Kron­prin­ses­sen kom­mer til Ham­mel

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Ons­dag den 16. ja­nu­ar 2019 ind­vi­er kron­prin­ses­se Mary TrygFon­dens Fa­mi­lie­hus ved Ham­mel Neu­ro­cen­ter. Fa­mi­lie­hu­set er fon­dens an­det fa­mi­lie­hus i Re­gion Midtjyl­land.

I for­bin­del­se med ind­vi­el­sen får kron­prin­ses­sen frem­vist de nye byg­nin­ger, li­ge­som hun får lej­lig­hed til at mø­de ind­lo­ge­re­de fa­mi­li­er. Kron­prin­ses­sen har tak­ket ja til at del­ta­ge i ind­vi­el­sen i sin egen­skab af pro­tek­tor for Hjer­neska­de­for­e­nin­gen.

TrygFon­dens Fa­mi­lie­hus Ham­mel Neu­ro­cen­ter bli­ver en hjem­lig ba­se for for­æl­dre og sø­sken­de til børn, der er ind­lagt på Ham­mel Neu­ro­cen­ter til genop­træ­ning ef­ter at ha­ve få­et en hjer­neska­de. Et genop­træ­nings­for­løb ef­ter en hjer­neska­de ta­ger lang tid og va­rer of­test fle­re må­ne­der.

»Vi glæ­der os me­get til, at de før­ste fa­mi­li­er får

Favrskov:

mu­lig­hed for at flyt­te ind i fa­mi­lie­hu­set, hvor de har plads til at væ­re sam­men som fa­mi­lie og kan fø­le sig hjem­me,« si­ger un­der­di­rek­tør Tri­ne Hei­de­mann fra TrygFon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Det nye 600 m2 sto­re fa­mi­lie­hus skal gi­ve fa­mi­li­er­ne bed­re plads til at ple­je fa­mi­li­e­li­vet og mu­lig­hed for leg, af­slap­ning, mo­tion, mu­sik og lig­nen­de.

»Er­fa­rin­ger­ne fra TrygFon­dens Fa­mi­lie­hus ved Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal for­tæl­ler os, hvor vig­tigt det er, at for­æl­dre, sø­sken­de og pa­tien­ter­ne selv, kan væ­re sam­men i om­gi­vel­ser, der hver­ken lig­ner el­ler lug­ter af ho­spi­tal. Vi er der­for gla­de for, at TrygFon­den har gjort hu­set mu­ligt,« si­ger for­mand for Re­gion Midtjyl­land, An­ders Küh­nau (S).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.