Em­me­rys må slu­ge end­nu et mil­li­ontab

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Selv om ba­ger­kæ­den Em­me­rys i fle­re år har ar­bej­det på at ret­te op på for­ret­nin­gen, er re­sul­ta­ter­ne sta­dig ne­ga­ti­ve. Det vi­ser det se­ne­ste regn­skab for kæ­den, der blev of­fent­lig­gjort ons­dag. Regn­ska­bet dæk­ker pe­ri­o­den det sid­ste hal­vår af 2017 og før­ste hal­vår af 2018. Re­sul­ta­ter­ne be­teg­nes som »min­dre end for­ven­te­de og util­freds­stil­len­de«. Kæ­dens fem bu­tik­ker i Aar­hus og 25 i Kø­ben­havn måt­te se brut­to­fortje­ne­sten – der er sal­get mi­nus de di­rek­te om­kost­nin­ger – fal­de en smu­le til 59,1 mio. kr. i året. Un­der­skud­det er dog næ­sten for­doblet til 18,7 mio. kr. Sam­let har sel­ska­bet tabt 30,6 mio. kr. over de sid­ste tre regn­skabsår.

Regn­skab:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.