Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Vo­res nye bil er et kunst­værk på hjul, hvor det er sam­spil­let mel­lem lys og skyg­ge, der de­fi­ne­rer for­men.”

No­gen­lun­de så­dan lød bud­ska­bet igen og igen, da Ma­z­da for­le­den præ­sen­te­re­de den nye 3’er i for­bin­del­se med Los An­ge­les Au­to Show.

Det er sto­re ord om en bil i Golf-klas­sen, og over en halv ti­mes stor­la­den lov­pris­ning af bi­lens de­sign­kva­li­te­ter er sim­pelt­hen for me­get, når det sam­ti­dig er småt med kon­kret in­for­ma­tion om pro­duk­tet.

Den nye Ma­z­da3 kom­mer i bå­de en fem­dørs hat­ch­ba­ck og en klas­sisk se­dan med fi­re dø­re. Se­da­nen er langt den flot­te­ste ef­ter min me­ning, mens den fem­dørs har en ba­gen­de do­mi­ne­ret af en mas­siv så­kaldt C-stol­pe, der på en sce­ne ser no­get tung ud. Om det og­så er til­fæl­det i dags­lys på en al­min­de­lig vej, vil ti­den vi­se, men det er helt sik­kert, at den fem­dørs har en mas­siv blind vin­kel, når chauf­før­en kig­ger skråt bag­ud.

Med den nye bil vi­de­re­ud­vik­ler man de­sign­fi­lo­so­fi­en ”KODO – Soul of Mo­tion” med stør­re fo­kus på den ja­pan­ske en­kel­hed og æste­tik. I ste­det for at til­fø­re nye ele­men­ter har Ma­z­das de­sig­ne­re valgt at re­du­ce­re an­tal­let af linjer og kan­ter for at ska­be me­re har­moni.

En kort tur på bå­de for- og bag­sæ­de ef­ter­la­der ind­tryk­ket af en bil, hvor en­kel­hed er i fo­kus, når det gæl­der de­sign og in­dret­ning. Lidt stør­re Der er ta­le om en helt ny bil med en stri­be ud­styr, der ik­ke tid­li­ge­re har kun­net fås hos Ma­z­da, og den dan­ske im­por­tør sig­na­le­rer al­le­re­de, at po­ten­ti­el­le kun­der ik­ke skal reg­ne med, at bi­len bli­ver mar­keds­ført på en bil­lig pris.

Den nye Ma­z­da3 kom­mer til marts-april som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.