HD-skærm af­lø­ser baks­pej­let

Det klas­si­ske spejl er på vej ud af mo­der­ne bi­ler. Se­ne­ste ek­sem­pel er den kom­men­de Ran­ge Rover Evoque, hvor det gam­mel­dags baks­pejl er er­stat­tet af en højop­løs­nings-skærm i sel­ve baks­pej­let. For­de­len ved det nye bags­pejl er, at der er li­ge­gyl­digt, om bag

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

De klas­si­ske si­despej­le og baks­pej­le er på vej ud. Se­ne­ste ek­sem­pel er den kom­men­de Ran­ge Rover Evoque, hvor baks­pej­let er ud­for­met som en skærm, så du di­rek­te kan se, hvad der sker bag bi­len.

På den må­de er det li­ge­gyl­digt, om du har fyldt ba­ga­ge­rum­met helt til lof­tet. Du har sta­dig­væk fuldt ud­syn di­rek­te bag­ud tak­ket væ­re et HDka­me­ra. Baks­pej­let sen­der li­ve fra et ka­me­ra mon­te­ret på bi­lens tag­mon­te­re­de an­ten­ne.

Den nye Au­di E-tron har og­så skær­me i hver si­de af for­dø­re­ne, der er­stat­ter det gam­mel­dags si­despejl.

Smar­te skær­me er ik­ke det ene­ste nye ved den kom­men­de lil­le Ran­ge Rover.

Evoque er den bedst sæl­gen­de Ran­ge Rover no­gen­sin­de, og til for­å­ret er der en helt ny mo­del klar.

Det er al­tid svært at er­stat­te en suc­ces med en ny, så der­for har Ran­ge Rover kun næn­somt vi­de­re­ud­vik­let de­sig­net på bi­len, der er 99 pro­cent ny. Kun dør­hængs­ler­ne er de sam­me som i den mo­del, der kø­rer 465 ek­sem­pla­rer rundt af i Dan­mark.

Pri­ser på den nye ge­ne­ra­tion ven­tes i ja­nu­ar må­ned, mens sel­ve bi­len lan­der i for­å­ret. De nu­væ­ren­de pri­ser be­gyn­der ved ca. 500.000 kr. for en ver­sion med mind­ste mo­tor på 150 hk og for­hjul­s­træk. Lidt stør­re og me­get me­re avan­ce­ret Den nye Ran­ge Rover Evoque by­der på en smu­le æn­dre­de pro­por­tio­ner, idet ud­hæn­ge­ne er ble­vet min­dre for og bag, og sam­ti­dig er ak­sel­af­stan­den øget med 2,1 cm.

Mo­tor­pro­gram­met om­fat­ter tre ben­zin­va­ri­an­ter med hhv. 200, 250 el­ler 300 hk, mens di­e­selva­ri­an­ter­ne om­fat­ter 150, 180 el­ler 240 hk.

De nye mo­del­ler har al­le mild-hy­brid­tek­nik på 48 volt, der be­ty­der start-stop, og som ved 17 km/t. sluk­ker mo­to­ren, når du tril­ler frem mod rødt lys. Der er fi­re­hjul­s­træk i al­le mo­del­ler und­ta­gen den mind­ste di­e­sel.

Der er end­nu in­gen mel­din­ger om, hvor­vidt der kom­mer en fuldt elek­trisk Evoque, men en plug-in hy­brid er på ba­nen i be­gyn­del­sen af 2020. Den får elek­trisk drift af ba­gaks­len (108 hk) og tre­cy­lin­dret ben­zin­mo­tor med 200 hk til for­hju­le­ne.

Ind­til da må kun­der­ne nø­jes med kon­ven­tio­nel di­e­sel- og ben­zin­drift af den nye an­den ge­ne­ra­tion af Evoque, der to­talt har solgt 770.000 ek­sem­pla­rer over det me­ste af ver­den. Dansk fin­ger­af­tryk Den øko­lo­gi­ske bøl­ge har for al­vor gjort sit ind­t­og i bi­ler­nes ver­den. .

Hos Tesla be­ty­der det bl.a., at den kom­men­de Mo­del 3 ik­ke kan le­ve­res med læ­der­sæ­der. Helt så ra­di­kalt går Ran­ge Rover ik­ke til værks, men Evoque kan le­ve­res med sæ­der med tek­nisk stof fra dan­ske Kva­drat i kom­bi­na­tion med et ma­te­ri­a­le, der min­der om ruskind, men som be­står af euka­lyp­tus­fi­bre og ma­te­ri­a­le fra plast­fla­sker.

Pri­ser­ne for de nye øko­lo­gi­ske stof­fer er de sam­me som for klas­si­ske læ­der­sæ­der, der vil kun­ne le­ve­res i to kva­li­te­ter til bi­len. Hos Ran­ge Rover er man in­ter­nt me­get spændt på, hvor stor en del af kun­der­ne der vil væl­ge de øko­lo­gi­ske sæ­der frem for ani­mal­ske.

Der er kælet for ma­te­ri­a­ler­ne, og må­let er at le­ve­re en mo­der­ne luksus­for­nem­mel­se.

Det højop­lø­ste baks­pejl er ik­ke kun en smart gim­mi­ck. I dår­ligt vejr og mør­ke er det ef­ter Ran­ge Rovers op­lys­nin­ger bed­re end det tra­di­tio­nel­le baks­pejl.

Skærms­pej­let sid­der præ­cis på sam­me sted som et klas­sisk spejl og ak­ti­ve­res ved et tryk på en lil­le pind di­rek­te un­der spej­let. Når man ik­ke har ak­ti­ve­ret skær­men, fun­ge­rer spej­let som et klas­sisk baks­pejl.

En an­den mu­lig­hed for ek­stra ud­styr er tre ka­me­ra­er, der kig­ger di­rek­te ned for­an bi­len og via en com­pu­ter sen­der et let for­sin­ket bil­le­de ind på bi­lens nor­ma­le skærm.

Her kan man så se, præ­cis hvis man er ved at skra­be de dy­re alu­fæl­ge mod en be­ton­kant el­ler en skjult træstub. Jo, den nye Ran­ge Rover er de­sig­net til the ur­ban jung­le, men kan fint præ­ste­re i ter­ræ­net tak­ket væ­re en ny ud­ga­ve af Ter­rain Respon­se-sy­ste­met. Det sty­res frem­over via en skærm med sym­bo­ler frem for den klas­si­ske dre­jek­nap, der i åre­vis har sid­det i bi­ler­ne med Land Rover/Ran­ge Rover-skilt på fron­ten. An­den ge­ne­ra­tion af den iko­ni­ske bil kom­mer ude­luk­ken­de som fem­dørs. Der er hel­ler in­gen ud­sigt til en ca­bri­o­let-ver­sion af bi­len. JP var inviteret til Lon­don af Land Rover

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.