Mi­ni­ster skal sva­re for sig i DSB-kon­flikt

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Trans­port­mi­ni­ster Ole Birk Ole­sen (LA) bli­ver nu truk­ket ind i kon­flik­ten mel­lem DSB og sel­ska­bets loko­mo­ti­vog tog­fø­re­re. Han er så­le­des ble­vet ind­kaldt til en ha­ste­fo­re­spørgsel om sa­gen i Fol­ke­tin­get. Ind­kal­del­sen kom­mer fra En­heds­li­sten, SF, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Al­ter­na­ti­vet. »Trans­port­mi­ni­ste­ren skal ta­ge fat i DSB’s le­del­se, og som ene­e­jer af DSB skal han ta­ge fat i le­del­sen og si­ge, at den må få løst kon­flik­ten,« si­ger Henning Hyl­le­sted, der er trans­port­ord­fø­rer for En­heds­li­sten. Kon­flik­ten i DSB har ført til fi­re ar­bejds­ned­læg­gel­ser den se­ne­ste må­ned. Tu­sind­vis af pas­sa­ge­rer i he­le lan­det er ble­vet ramt, da to­ge­ne har væ­ret for­sin­ket el­ler af­lyst. Det ske­te se­ne­st den 30. novem­ber.

Tra­fik:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.