Ke­vin Hart træ­der til­ba­ge som oscar­vært ef­ter pro­te­ster

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ko­mi­ke­ren og sku­e­spil­le­ren Ke­vin Hart træk­ker sig fra den pre­sti­ge­ful­de rol­le som vært for oscar­ud­de­lin­gen næ­ste år. Han træk­ker sig pga. pro­te­ster over en ræk­ke af hans tid­li­ge­re ud­ta­lel­ser på Twit­ter, som kri­ti­ke­re kal­der for ho­mo­fo­bi­ske.

Det op­ly­ser han på Twit­ter tid­ligt fre­dag mor­gen dansk tid.

»Jeg har be­slut­tet at træ­de til­ba­ge som vært for det­te års oscar­ud­de­ling (som af­hol­des i 2019, red.). For jeg vil ik­ke væ­re en di­strak­tion på en af­ten, der skal fejre så man­ge fan­ta­sti­ske ta­lent­ful­de ar­ti­ster,« skri­ver han.

Det er blot to da­ge si­den, at det blev an­non­ce­ret, at Ke­vin Hart skul­le væ­re en af blot en hånd­fuld sor­te ame­ri­kan­ske oscar­vær­ter, der har sty­ret showet i lø­bet af de se­ne­ste 90 år.

Val­get af ham er fal­det på et tids­punkt, hvor aka­de­mi­et der ud­de­ler pri­ser­ne, er

Oscar­ud­de­ling:

un­der pres for at øge mang­fol­dig­he­den i showet.

Men ef­ter an­non­ce­rin­gen er han bl.a. ble­vet kri­ti­se­ret for i 2010 at ha­ve sagt: »Hvis jeg kan for­hin­dre, at min søn bli­ver ho­mo­seksu­el, så vil jeg gø­re det.« Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AP.

Fre­dag mor­gen un­der­skyl­der Ke­vin Hart til dem, han har stødt med si­ne tid­li­ge­re kom­men­ta­rer.

»Jeg und­skyl­der dyb­følt til LGBT-mil­jø­et for mi­ne uføl­som­me ord i for­ti­den,« skri­ver han på Twit­ter.

»Jeg er ked af, at jeg har sår­et folk. Jeg ud­vik­ler mig og vil bli­ve ved med at ud­vik­le mig. Mit mål er at brin­ge folk sam­men, ik­ke at skil­le os ad. Kær­lig­hed til aka­de­mi­et. Jeg hå­ber, vi ses igen.«

Oscar­ud­de­lin­gen fin­der næ­ste år sted den 24. fe­bru­ar. De no­mi­ne­re­de bli­ver of­fent­lig­gjort den 22. ja­nu­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.