Æl­dre kvin­de blev "fulgt hjem" ef­ter ind­køb­s­tur

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

En 83-årig kvin­de var tors­dag ved 15-ti­den på ind­køb­s­tur i Re­ma1000 på Ti­e­le­manns­vej i Ham­mel.

I bu­tik­ken tog en ukendt kvin­de kon­takt til den 83åri­ge, og gjor­de hen­de op­mærk­som på, at hun hav­de tabt en 100 kr-sed­del. Da sed­len ik­ke til­hør­te den æl­dre kvin­de, gav hun den i ste­det til per­so­na­let og be­tal­te for si­ne va­rer med sit dan­kort, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

Den æl­dre kvin­de gik her­ef­ter hjem på sin bopæl, men da hun vil­le lå­se dø­ren ef­ter sig, sat­te en kvin­de fo­den i klem­me og tog den æl­dre kvin­des ta­ske fra rol­la­tor­kur­ven og gen­nem­ro­de­de den.

Den æl­dre kvin­de hav­de dog sik­ret sig, at pun­gen lå i in­der­lom­men på hen­des jak­ke, og hun fik sendt den ukend­te kvin­de væk fra ste­det. Den æl­dre kvin­de me­ner, at den ukend­te kvin­de var iden­tisk med kvin­den i Re­ma1000, der hav­de gjort hen­te op­mærk­som på den tab­te 100 kr.-sed­del. Kvin­den be­skri­ves som: Øst­eu­ro­pæ­isk af ud­se­en­de 30-50 år 160-170 cm høj Al­min­de­lig af kro­ps­byg­ning Lys i hu­den - sort hår Var iført mørkt tøj og mørk ka­sket med no­get hvidt på Tal­te et frem­med­sprog Den­ne sag vi­ser, at det er en rig­tig god ide at ha­ve sin pung på sig - me­get ger­ne i en in­der­lom­me på jak­ken, hvor den er svær til­gæn­ge­lig for an­dre, frem for i en ta­ske, ly­der an­be­fa­lin­gen fra Østjyl­lands Po­li­ti.

Favrskov:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.