In­gen nye fol­ke­pen­sio­ni­ster det na­e­ste hal­ve år: Statskas­sen spa­rer mil­li­ar­der

PENSIONSALDER: Frem til som­mer kom­mer der ik­ke én ene­ste ny fol­ke­pen­sio­nist. Det ud­lø­ser en be­spa­rel­se på 4 mia. kr. for sta­ten. De na­e­ste fi­re år fal­der an­tal­let af nye fol­ke­pen­sio­ni­ster til det hal­ve og ud­lø­ser be­spa­rel­ser på 16,2 mia. kr. i 2022.

Jyllands-Posten - - PENGE - DORTE IP­SEN BODDUM LE­NE AN­DER­SEN

Idet na­e­ste hal­ve år er der dømt fuldt stop for til­ken­del­ser af fol­ke­pen­sion. Det skyl­des, at fol­ke­pen­sions­al­de­ren steg fra 65 år til 65,5 år ved års­skif­tet.

Der­med vil in­gen dan­ske­re ha­ve al­de­ren til at bli­ve til­kendt fol­ke­pen­sion i de na­e­ste seks må­ne­der. En­ten har de al­le­re­de få­et den til­kendt, el­ler og­så er de for un­ge.

For statskas­sen be­ty­der for­hø­jel­sen af fol­ke­pen­sions­al­de­ren iføl­ge be­reg­nin­ger fra Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et, at sta­ten spa­rer mil­li­ar­der på ud­be­ta­ling af fol­ke­pen­sion til og med 2022.

I år ven­tes be­spa­rel­sen at bli­ve på godt 4 mia. kr., men jo fle­re, der må ven­te på de­res fol­ke­pen­sion, jo stør­re er be­spa­rel­sen. Den når i 2022 op på 16,2 mia. kr.

For ar­bejds­gi­ver­ne bli­ver der fle­re folk at ta­ge af. Sam­let set be­ty­der vel­fa­erds­re­for­men fra 2006 og til­ba­ge­tra­ek­nings­af­ta­len fra 2011, som er de cen­tra­le po­li­ti­ske af­ta­ler for hø­je­re fol­ke­pen­sions- og ef­ter­lønsal­der, iføl­ge Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et et øget ar­bejds­ud­bud på 165.000 per­so­ner i 2025.

En ek­stra tørn

Un­der­di­rek­tør i Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning (DA) Erik Si­mon­sen for­ven­ter, at langt de fle­ste ae­l­dre uden pro­ble­mer vil ta­ge en ek­stra tørn på ar­bejds­mar­ke­det.

»Fol­ke­pen­sions­al­de­ren har tidligere va­e­ret 67 år, og i mel­lem­ti­den har vi få­et et ar­bejds­mar­ked, som er min­dre fy­sisk kra­e­ven­de, og hvor der er ek­stremt brug for at fast­hol­de fle­re ae­l­dre, så jeg for­ven­ter, at vi hal­vår for hal­vår vil se et spring op ad i be­ska­ef­ti­gel­ses­fre­kven­sen for de ae­l­dre,« si­ger han.

Halvt så man­ge

Stop­pet for nye fol­ke­pen­sio­ni­ster gen­ta­ger sig i før­ste hal­vår af 2020, 2021 og 2022, når pen­sions­al­de­ren hver gang sti­ger med end­nu et halvt år, ind­til den i 2022 lan­der på 67 år.

I prak­sis kom­mer der i de na­e­ste fi­re år kun halvt så man­ge nye fol­ke­pen­sio­ni­ster som el­lers. Det be­kra­ef­ter Sty­rel­sen for ar­bejds­mar­ked og Rekruttering (STAR) un­der Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et, som står for fol­ke­pen­sion.

STAR for­ven­ter i hvert af åre­ne godt 30.000 nye fol­ke­pen­sio­ni­ster – mod 60.000 nye fol­ke­pen­sio­ni­ster år­ligt ef­ter 2022.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.