Det er en dår­lig for­ret­ning at bo i ud­kan­ten

BO­LIG: Valg af bo­lig og ik­ke mindst, hvor den lig­ger, har enor­me kon­se­kven­ser for vo­res for­mue.

Jyllands-Posten - - KOMMENTAR -

Er du i tvivl om, hvor du skal kø­be din før­ste bo­lig, så va­elg en i så dyrt et om­rå­de som mu­ligt. Er det nød­ven­digt, så lad va­e­re med at ind­be­ta­le på en pen­sions­op­spa­ring. Brug pen­ge­ne på hus­le­je i ste­det og øg der­med din for­mue dra­ma­tisk uden at be­ta­le skat.

Bud­ska­bet er må­ske sat på spid­sen, men det er et råd, jeg vil gi­ve mi­ne to søn­ner, hvis de da spør­ger. I har mit num­mer – ik­ke? For man får me­get fora­e­ret ved at bo det rig­men ti­ge sted. Ja, man kan bli­ve mil­li­o­na­er af at va­el­ge rig­tigt.

Dan­ske Bank har net­op be­reg­net, hvor stor fri­va­er­di bo­li­ge­jer­ne har rundt om i lan­det. Det er ik­ke no­gen over­dri­vel­se at si­ge, at der er stor for­skel. Ek­sem­pel­vis er fri­va­er­di­en i dag 10 gan­ge stør­re i Gen­tof­te end i Gud­hjem. En gen­nem­snit­lig bo­li­ge­jer i Gen­tof­te har en fri­va­er­di på 3,7 mio. kr. I Gud­hjem er fri­va­er­di­en 313.000 kr.

Nu ved jeg godt, at det al­tid har va­e­ret dy­re­re at bo i Gen­tof­te end i Gud­hjem, men selv når man ta­ger høj­de for det, er ge­vin­sten klar. Si­den 2012 er fri­va­er­di­en ste­get med 1,7 mio. skat­te­frie kr. i Gen­tof­te. I Gud­hjem er stig­nin­gen blot 128.000 kr.

End­nu ty­de­li­ge­re bli­ver bil­le­det, hvis vi går 25 år til­ba­ge. I 2018 ana­ly­se­re­de Nykre­dit pris­ud­vik­lin­gen i de dy­re­ste og bil­lig­ste kom­mu­ner i Dan­mark. Ana­ly­sen vi­ste, at der var 6,2 mio. kro­ners for­skel på, hvor me­get en gen­nem­snits­bo­lig på 145 kvm var ste­get i va­er­di fra 1992 til 2016. Det er i øv­rigt en hi­sto­risk stor for­skel.

På Lol­land var va­er­di­en ste­get 560.000 kr. på 25 år. På Fre­de­riks­berg var den ste­get 6,8 mio. kr.

Prøv at fo­re­stil­le jer, hvis to dan­ske­re med iden­tisk ud­dan­nel­se, go­de løn­nin­ger og pen­sion mød­tes ef­ter 25 år. Den ene valg­te i 1992 Lol­land, den an­den Fre­de­riks­berg.

Ef­ter rød­vi­nen og over cog­nac’en vil de to nu mi­dal­dren­de ma­end ger­ne over­gå hin­an­den. De fin­der ud af, at de har tjent stort set det sam­me og har en sam­men­lig­ne­lig pen­sions­for­mue. Men her hø­rer lig­he­der­ne og­så op. For aka­de­mi­ke­ren på Fre­de­riks­berg har en skat­te­fri for­mue, der er 6,2 mio. kr. stør­re. Ene­ste for­skel er, at han har valgt at bo det rig­ti­ge sted.

Og ja selv­føl­ge­lig har han be­talt en hø­je­re hus­le­je, for­di bo­li­ger­ne al­le­re­de den­gang var dy­re­re på Fre­de­riks­berg.

Men i dag kan man lå­ne 1 mio. kr. for knap 2.000 kr. om må­ne­den, hvis man va­el­ger et af­drags­frit lån med fast ren­te. Va­el­ger man et af de bil­li­ge lån med et halvt år mel­lem ren­te­til­pas­nin­gen, ko­ster det kun godt 600 kr. om må­ne­den at få stil­let 1 mio. kr. til rå­dig­hed.

Så man kan alt­så lå­ne 3 mio. kr. for un­der 2.000 kr. om må­ne­den. Vis mig en pen­sions­op­spa­ring, der på den må­de kan sik­re

6,2 mio. kr. ek­stra skat­te­frit over 25 år.

Jeg ved da godt, at huspri­ser­ne kan fal­de, det kan ak­tie­kur­ser jo og­så. For­de­len ved at in­ve­ste­re i en bo­lig er, at man for­u­den sin in­ve­ste­ring og­så har et sted at bo.

Ef­ter fi­nanskri­sen er for­skel­le­ne el­ler ret­te­re pris­skel­let mel­lem kom­mu­ner­ne i Dan­mark ble­vet end­nu stør­re. Og der er ik­ke kun ta­le om pa­pir­pen­ge. En bo­lig­for­mue kan ak­ti­ve­res ved belå­ning el­ler salg og gi­ver der­med mu­lig­hed for et stør­re for­brug og stør­re øko­no­misk frihed.

De sto­re for­skel­le er ble­vet skabt in­den for den se­ne­ste ge­ne­ra­tion og er ba­se­ret på re­ne til­fa­el­dig­he­der.

In­drøm­met, det er sat på spid­sen, men ten­den­sen er ty­de­lig, og den er alt­så for­sta­er­ket si­den fi­nanskri­sen.

Det er ge­ne­relt en rig­tig dår­lig idé at spe­ku­le­re alt for me­get i bo­li­gen. De al­ler­stør­ste va­er­di­fald i for­bin­del­se med fi­nanskri­sen så vi og­så i de dy­re­ste om­rå­der.

At det ik­ke der end­te med en end­nu stør­re kri­se, skyl­des to ting: Stor­by­er­ne til­tra­ek­ker ik­ke kun man­ge un­ge, men ef­ter­hån­den og­så fle­re ae­l­dre. Så der vil na­e­sten al­tid va­e­re kø­be­re el­ler le­je­re.

Og så er der ren­ten og mu­lig­he­den for af­drags­fri­hed: Det er så bil­ligt at lå­ne pen­ge til en bo­lig, at selv folk med al­min­de­li­ge ind­ta­eg­ter ef­ter fi­nanskri­sen hav­de råd til at ven­te, til kri­sen gik over og bli­ve i bo­li­gen uden tab.

Og vi skal alt­så hel­ler ik­ke nar­re os selv. Ejer­skab af en bo­lig er med til at pol­stre for­mu­en. Iføl­ge Nor­dea reg­ner man med, at ejer­skab af en bo­lig til ba­re 2 mio. kr. i gen­nem­snit øger for­mu­en med 500-600.000 kr. over en 10-årig pe­ri­o­de.

Pol­strin­gen kan alt­så bli­ve bå­de stør­re og min­dre, alt ef­ter hvor man va­el­ger at slå sig ned. Det er da va­erd at ta­en­ke over, hvis man har val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.