In­ve­sto­rer tab­te mil­li­ar­der på ban­ker­nes rå­d­giv­ning i 2018

De dan­ske ban­kers fo­re­truk­ne in­ve­ste­rings­fon­de ko­ste­de in­ve­sto­rer­ne et ek­stra tab på sam­let 8,9 mia. kr. i 2018.

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA - LENE AN­DER­SEN

Ban­ker­ne an­brin­ger i stor stil dan­sker­nes spa­re­pen­ge i fon­de, hvor ak­tie­hand­le­re gen­nem de­res valg af ak­tier for­sø­ger at over­gå af­ka­stet på det mar­ked, hvor de in­ve­ste­rer. Det be­ta­ler in­ve­sto­rer­ne ek­stra for. Men kun få fik i 2018 no­get ud af dis­se så­kald­te ak­ti­ve fon­de. Da ak­tie­mar­ke­der ver­den over styrt­dyk­ke­de, faldt fon­de­ne nem­lig end­nu me­re.

Det uvil­di­ge in­ve­ste­rings­rå­d­gi­ver­fir­ma Dan­ne­brog In­vest har set på, hvor­dan de ak­ti­ve ak­tie­fon­de i 2018 kla­re­de sig i for­hold til de in­deks, som de prø­ver at over­gå. Af 281 fon­de kla­re­de 220 sig dår­li­ge­re end in­dek­set.

»In­ve­sto­rer­nes tab blev for­va­er­ret med 8,9 mia. kr. af de ak­ti­ve ak­tie­fon­des dår­li­ge pra­e­sta­tio­ner. Det er sim­pelt­hen ik­ke godt nok. Men ban­ker­ne tje­ner me­re på at sa­el­ge de dy­re­re ak­ti­ve fon­de til kun­der­ne,« si­ger Ni­ko­laj Holdt Mik­kel­sen, part­ner i Dan­ne­brog In­vest.

En ak­tiv ak­tie­fond ko­ster ty­pisk tre-fi­re gan­ge så me­get i år­li­ge om­kost­nin­ger som en in­deks­fond, der blot føl­ger et ak­tie­in­deks.

»Med de bed­ste og bil­lig­ste in­deks­fon­de kan du få af­kast me­get na­er mar­keds­af­ka­stet år ef­ter år. En dyr ak­tivt for­val­tet fond kan ko­ste dig flere pro­cent­po­int i af­kast om året. Ak­tivt for­val­te­de fon­de er et spil med man­ge ta­be­re og få vin­de­re, men hvor ban­ken al­tid får sin bid. Det er ik­ke i kun­der­nes in­ter­es­se,« si­ger se­ni­o­r­kon­su­lent Tro­els Holm­berg, For­bru­ger­rå­det Ta­enk.

En op­gø­rel­se fra ana­ly­se­hu­set Mor­nings­tar vi­ste sid­ste år, at ak­ti­ve fon­de i Eu­ro­pa over 10 år har kla­ret sig dår­li­ge­re end in­deks­fon­de­ne.

Bir­git­te Sø­gaard Holm, di­rek­tør for In­ve­ste­ring Dan­mark, kal­der 2018 et sva­ert in­ve­ste­ring­s­år.

»Året slut­te­de med sto­re kur­s­ud­s­ving, som i høj grad skyld­tes ge­opo­li­tisk usik­ker­hed. De ak­ti­ve fon­de har kun kun­net ud­nyt­te ska­ev­he­der i mar­ke­det i en kort pe­ri­o­de. Så jeg sy­nes, det er for tid­ligt at døm­me de ak­ti­ve fon­de ude,« si­ger Bir­git­te Sø­gaard Holm.

FO­TO: STINE BIDSTRUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.