Lars Løk­ke vil ha­ve en halv mio. fa­er­re be­søg på sy­ge­hu­se

Jyllands-Posten - - INDLAND -

500.000 fa­er­re sy­ge­hus­be­søg og 40.000 fa­er­re ind­la­eg­gel­ser i 2025.

Det bli­ver en del af re­ge­rin­gens sund­heds­re­form. Det skri­ver DR Nyhe­der, der har talt med stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V).

Ved at til­fø­re penge og sund­heds­per­so­na­le til kom­mu­ner­ne og de al­me­ne prak­sis­ser og på sigt sto­re sund­heds­hu­se i al­le kom­mu­ner skal man iføl­ge re­ge­rin­gens ud­spil kun­ne ska­e­re an­tal­let af ind­la­eg­gel­ser og be­søg på ho­spi­ta­ler­ne mar­kant ned i 2025, ly­der det.

»Vi tror på, at vi kan re­du­ce­re an­tal­let af am­bu­lan­te be­hand­lin­ger på sy­ge­hu­se­ne med 500.000. Og vi tror, at 40.000 ind­la­eg­gel­ser kan und­gås, hvis kom­mu­ner­ne sam­men med de al­me­ne prak­sis­ser bli­ver kla­edt bed­re på,« si­ger Lars Løk­ke.

Re­du­ce­rin­gen skal isa­er ga­el­de for pa­tien­ter med di­a­be­tes, hjer­te-kar-syg­dom­me, mu­skel­ske­let syg­dom­me, angst, de­pres­sion og lun­ge­syg­dom­men kol.

De kro­nisk sy­ge pa­tien­ter skal i langt hø­je­re grad be­hand­les hos la­e­ger i lo­ka­le sund­heds­hu­se lan­det over.

Sund­heds­re­for­men ven­tes klar in­den la­en­ge.

I en kom­men­tar si­ger Kjeld Møl­ler Pe­der­sen, der er pro­fes­sor i sund­hed­s­ø­ko­no­mi og sund­heds­po­li­tik ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, at det er øn­sket­a­enk­ning at ha­ve ned­bragt an­tal­let af ind­la­eg­gel­ser med 40.000 i 2025. Han har set på, om det er lyk­ke­des kom­mu­ner­ne at fore­byg­ge ind­la­eg­gel­ser via for­skel­li­ge pro­jek­ter:

»Det ned­slå­en­de svar er, at det ik­ke er lyk­ke­des.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.