428.879 kr. for no­tat, der red­de­de che­fer

Jyllands-Posten - - INDLAND -

Ha­bi­li­tet: For­svars­mi­ni­ste­ri­et brug­te 428.879 kr. på at få Kam­me­rad­vo­ka­ten til at ud­ar­bej­de to no­ta­ter om ha­bi­li­tets­pro­ble­mer hos to top­che­fer. Det frem­går af reg­nin­gen fra Kam­me­rad­vo­ka­ten, som Po­li­ti­ken har få­et ak­tind­sigt i.

I de to no­ta­ter nå­e­de Kam­me­rad­vo­ka­ten frem til, at bå­de de­par­te­ments­chef Tho­mas Ahrenki­el og for­svars­chef Bjørn Bis­serup hav­de over­t­rå­dt for­valt­nings­lo­vens re­gel om, at de skal in­for­me­re de­res chef, når der op­står en si­tu­a­tion, hvor de kan va­e­re in­ha­bi­le. Men over­tra­e­del­ser­ne var ik­ke så grove, at der bur­de gø­res me­re ved det, kon­klu­de­re­de Kam­me­rad­vo­ka­ten.

De­par­te­ments­che­fen var i 2016 med til at god­ken­de, at hans ka­e­re­ste bl.a. fik et en­gangs­ve­der­lag på 75.000 kr. For­svars­che­fen af­ly­ste i

2010 en be­spa­rel­se på Ha­e­rens Of­fi­cer­s­sko­le, som be­tød, at hans søn fik en plads på of­fi­cer­s­ud­dan­nel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.