HER ER SA­GER­NE OM KRA­EN­KEN­DE AD­FA­ERD

Jyllands-Posten - - INDLAND -

Den 16. sep­tem­ber kom det frem, at en grup­pe ju­rastu­de­ren­de på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet fik en hen­stil­ling fra le­del­sen om at fin­de nye ud­kla­ed­nin­ger i de­res in­tro­for­løb, ef­ter at ele­ver hav­de følt sig kra­en­ke­de over valg af ud­kla­ed­nings­te­ma­er.

Den 14. de­cem­ber skrev We­e­ken­da­vi­sen, at nult­o­le­ran­cen og­så har haft kon­se­kven­ser i au­di­to­ri­et, hvor en lek­tor den 30. au­gust blev kaldt til tjenst­lig sam­ta­le, for­di nog­le ele­ver bl.a. føl­te, at han ik­ke hav­de respekt for de­res køn, og at et­ni­ske mi­no­ri­te­ter blev for­for­delt i un­der­vis­nin­gen og ved ek­sa­men. Be­skyld­nin­ger, som lek­to­ren har af­vist, og an­kla­ger, som ik­ke kun­ne un­der­byg­ges.

Den 18. de­cem­ber skrev Kri­ste­ligt Dag­blad om en un­der­vi­ser på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS), som fik en und­skyld­ning, ef­ter at hun blev kra­en­ket over, at der på et mø­de blev sun­get ”Den dan­ske sang er en ung blond pi­ge”. Den kvin­de­li­ge for­sker af an­den et­nisk bag­grund end dansk hav­de følt sig eks­klu­de­ret.

Den 20. de­cem­ber blev der holdt et in­ter­nt de­bat­mø­de om per­so­na­lepo­li­ti­ske ret­nings­linjer på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Her­ef­ter vil Ho­ved­sam­ar­bejds­ud­val­get vur­de­re, om ret­nings­linjer­ne kan om­skri­ves, så der ik­ke kan op­stå tvivl om den aka­de­mi­ske fri­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.