Til­lids­re­pra­e­sen­tant: »Sa­gen har va­e­ret en øjenåb­ner«

Stu­den­ter­rå­det på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet (KU) af­vi­ser, at de stu­de­ren­de er ble­vet me­re øm­tå­li­ge.

Jyllands-Posten - - INDLAND - KAARE KRONBERG JEN­SEN

Sa­gen om nog­le stu­de­ren­de, der har følt sig stødt over bru­gen af ma­end og kvin­der i sta­ti­sti­kun­der­vis­nin­gen, er kom­met bag på un­der­vi­ser­ne på Bi­o­lo­gisk In­sti­tut på KU.

Det forta­el­ler til­lids­re­pra­e­sen­tant og lek­tor på in­sti­tut­tet Jes Søe Pe­der­sen:

»Sa­gen har va­e­ret en øjenåb­ner, så de­bat­ten om kra­en­kel­ser og­så er en dis­kus­sion, vi er nødt til at ta­ge her. Det har vi be­stemt ik­ke va­e­ret op­ma­er­k­som­me på.«

Iføl­ge Jes Søe Pe­der­sen er der en sti­gen­de be­kym­ring blandt un­der­vi­ser­ne om, at flere føl­som­me stu­de­ren­de kan kom­me til at på­vir­ke un­der­vis­nin­gen.

»Da in­gen øn­sker at bru­ge me­get tid på at dis­ku­te­re stu­de­ren­de, der er ble­vet ke­de af no­get i un­der­vis­nin­gen, kan det med­fø­re, at man som un­der­vi­ser på for­hånd aen­drer no­get, i for­vent­ning om at der el­lers kan kom­me pro­ble­mer. Al­le­re­de der har vi et pro­blem,« si­ger Jes Søe Pe­der­sen, der ef­ter­ly­ser, at uni­ver­si­te­tet der­for bli­ver me­re ty­de­lig på om­rå­det og forta­el­ler de stu­de­ren­de, hvad de må tå­le for at kun­ne gå på et uni­ver­si­te­tet.

»Uni­ver­si­te­tet skal gø­re det klart, hvad for­skel­len er på en kra­en­kel­se og no­get, der ba­re er ube­ha­ge­ligt. De stu­de­ren­de skal og­så vi­de, hvor de kan gå hen, hvis de fak­tisk er ud­sat for en kra­en­kel­se,« si­ger Jes Søe Pe­der­sen.

Aman­da Bü­chert, for­per­son i stu­den­ter­rå­det ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, af­vi­ser, at de stu­de­ren­de er ble­vet me­re øm­s­kin­de­de.

»Jeg tror, der ge­ne­relt er en stør­re op­ma­er­k­som­hed blandt de stu­de­ren­de om, at man skal pas­se på hin­an­den, li­ge­som vi har op­le­vet en ge­ne­rel ud­vik­ling i sam­fun­det de se­ne­re år, hvor folk bli­ver me­re op­ma­er­k­som­me på for­skel­lig­he­der og på at ska­be plads til hin­an­den. Det sy­nes jeg umid­del­bart er en po­si­tiv ud­vik­ling, og det er ik­ke mit ind­tryk, at det står i vej­en for un­der­vis­nin­gen.«

Snak­ker om nye ting

Om den kon­kre­te sag si­ger Aman­da Bü­chert, at det kun er po­si­tivt, at den er ble­vet bragt op, da det gi­ver mu­lig­hed for at ret­te mis­for­stå­el­ser:

»Un­der­vi­se­ren si­ger jo ik­ke nød­ven­dig­vis, at man kun kan va­e­re mand el­ler kvin­de, men i så­dan­ne de­bat­ter kan der hur­tigt op­stå mis­for­stå­el­ser, og der sy­nes jeg kun, det er godt, at den stu­de­ren­de har na­evnt det. Så får man jo mu­lig­hed for at snak­ke om det og ind­le­de en di­a­log om, hvor­dan man frem­over kan gø­re det bed­re.«

»Det er og­så det, vi i stu­den­ter­rå­det he­le ti­den har sagt. Der er kom­met nye ting, vi snak­ker om på en ny må­de, og vi skal fin­de ud af, hvor­dan vi hånd­te­rer det. Det gør vi bedst ved at brin­ge sa­ger­ne frem,« si­ger Aman­da Bü­chert.

KU’s rek­tor Hen­rik C. We­ge­ner har tid­li­ge­re gjort det klart, at ret­nings­linjer­ne for hånd­te­ring af kra­en­ken­de ad­fa­erd al­drig var til­ta­enkt at skul­le re­gu­le­re un­der­vis­nin­gen på KU. I novem­ber sid­ste år lag­de uni­ver­si­te­tets le­del­se og til­lids­folk op til at ju­ste­re KU’s ret­nings­li­ner for hånd­te­ring af kra­en­ken­de ad­fa­erd, så det vil kom­me end­nu me­re ty­de­ligt frem. Et ar­bej­de, der li­ge nu ar­bej­des på i ho­ved­sam­ar­bejds­ud­val­get.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra rek­tor Hen­rik C. We­ge­ner an­gå­en­de den kon­kre­te sag, da det al­drig er ble­vet en of­fi­ci­el kla­ge­sag og er hånd­te­ret lo­kalt på in­sti­tut­tet.

Jyl­lands-Po­sten vil­le ger­ne ha­ve haft en kom­men­tar fra den på­ga­el­den­de stu­de­ren­de, der på sit holds veg­ne for­tal­te, at nog­le stu­de­ren­de var ble­vet stødt over De­an Ja­cob­sens brug af ma­end og kvin­der i sta­ti­stik­ti­men, men Jes Søe Pe­der­sen for­kla­rer, at det vil va­e­re i strid med reg­ler­ne at op­ly­se hen­des iden­ti­tet, for­di de stu­de­ren­de, som del­ta­ger ved fo­kus­grup­pe­mø­der, har få­et lov­ning på at va­e­re ano­ny­me, for at sik­re de frit kan yt­re sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.