Ps­sst: Hold fin­gre­ne va­ek, hvis du vil und­gå ny straf

Du tror må­ske, at du ved alt om, hvad du må, når du kø­rer bil. Men må­ske du ta­ger fejl.

Jyllands-Posten - - INDLAND - MOR­TEN PIHL

Vi­be Wis­man svin­ge­de re­so­lut sin bil op på for­to­vet og end­te ude på en mark. Hun und­gik li­ge ak­ku­rat at bli­ve på­kørt af en kvin­de, som med den ene hånd på rat­tet og mo­bil­te­le­fo­nen i den an­den ik­ke over­holdt sin vi­gepligt i et T-kryds i Hels­in­gør.

»Det er livs­far­ligt at bru­ge hånd­holdt mo­bil­te­le­fon, når man kø­rer bil, og når jeg selv kø­rer bil, la­eg­ger jeg al­tid mo­bi­len i ta­sken i ba­ga­ge­rum­met for ik­ke at bli­ve fri­stet til at bru­ge den,« si­ger den 45åri­ge pa­e­da­gog på vej ind i sin Chevro­let Spark på p-plad­sen ved Prø­ve­sten­cen­tret i Hels­in­gør.

Hun kø­rer med et bil­ligt he­ad­set, der har én funk­tion – med et klik på led­nin­gen kan hun be­sva­re opkald, men hun kan ik­ke rin­ge op.

Vi­be Wis­mann støt­ter i lig­hed med an­dre bi­li­ster, som Jyl­lands-Po­sten ta­ler med på ste­det, at Fol­ke­tin­get før jul aen­dre­de fa­erds­els­lo­ven, så det nu kom­mer til at ko­ste en bø­de på 1.500 kr. og, som no­get nyt, et klip i kø­re­kor­tet at be­nyt­te hånd­holdt mo­bil i tra­fik­ken.

Som no­get nyt kom­mer det og­så til at ga­el­de bru­gen af alt an­det teleud­styr og kom­mu­ni­ka­tions­ap­pa­ra­ter som tab­lets, gps’er og pc’ere, som ik­ke er fast­mon­te­ret.

Reg­ler­ne tra­e­der i kraft, når po­li­ti­et er klar til det. Po­li­ti­et kan end­nu ik­ke si­ge, hvor­når det er.

Hvis man vil va­e­re sik­ker på ik­ke at få et klip i kø­re­kor­tet, så hold fin­gre­ne helt va­ek fra mo­bi­len, for hvad en­ten man kø­rer, hol­der i kø el­ler for rødt må man ik­ke bru­ge hånd­holdt ud­styr over­ho­ve­det.

Det fast­slår po­li­ti­as­si­stent Chri­sti­an Bert­hel­sen, Na­tio­nalt Fa­erds­els­cen­ter un­der Rigs­po­li­ti­et.

Det rø­de lys

Man må ik­ke rin­ge op el­ler af­slut­te en sam­ta­le, ik­ke se el­ler skri­ve sms’er, tjek­ke el­ler skri­ve mails, va­e­re på so­ci­a­le me­di­er som f.eks. Fa­ce­book, sur­fe på net­tet, se tv og vi­deo­er. Man må end ik­ke sid­de med mo­bi­len i hån­den uden at gø­re an­det. End ik­ke klok­ken må man tjek­ke, for det kra­e­ver, at man ak­ti­ve­rer te­le­fo­nen, forta­el­ler Chri­sti­an Bert­hel­sen.

Man må hel­ler ik­ke bru­ge et smartwatch un­der kør­sel, for det be­trag­tes som hånd­holdt. Man må se, hvad klok­ken er, for­di det kan gø­res uden at rø­re ved uret, men når man rø­rer ved det, er det ulov­ligt, ly­der det.

At loven og­så ga­el­der, hvis man hol­der for rødt, har byg­nings­in­ge­ni­ør Fi­lip Mik­kel­sen ma­er­ket på egen pen­ge­pung. Han holdt for rødt i et lys­kryds i Glo­strup, da han op­da­ge­de, at mo­bi­len på sa­e­det ved si­den af mang­le­de strøm og stak led­nin­gen i bi­lens op­la­der­stik. Det så en po­li­ti­mand, som stak Fi­lip Mik­kel­sen en bø­de på 1.500 kr. Han na­eg­te­de at be­ta­le, da han ik­ke hav­de brugt te­le­fo­nen, men i Ret­ten i Glo­strup blev han dømt til at be­ta­le bø­den.

Dom­men

»Dom­me­ren sag­de, at jeg kun­ne ha­ve spist min mad­pak­ke og gjort alt mu­lig an­det – det vil­le va­e­re lov­ligt. Men loven fast­slår, at mo­bi­ler ik­ke må be­nyt­tes un­der kør­sel, og når man hol­der for rødt, er man sta­dig un­der kør­sel. Det kom bag på mig. Ale­ne det, at jeg hav­de ta­get min mo­bil og sat den til op­lad­ning, var nok til, at jeg var uop­ma­er­k­som i tra­fik­ken,« forta­el­ler Fi­lip Mik­kel­sen.

Iføl­ge bi­lim­por­tø­rer­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion bli­ver over 90 pct. af de nye bi­ler le­ve­ret med en­ten navi­ga­tions­an­la­eg el­ler Ap­ple Car­play, hvor­med nog­le af mo­bil­te­le­fo­nens funk­tio­ner lov­ligt kan be­nyt­tes un­der kør­sel.

Hvis te­le­ap­pa­ra­ter­ne er fast­mon­te­ret og kan be­tje­nes via f.eks. he­ad­set, Blu­et­oo­t­hel­ler voi­ce­tek­no­lo­gi ind­byg­get i f.eks. bi­lens in­stru­ment­pa­nel i form af en tou­chska­erm, er det så­le­des sta­dig lov­ligt at bru­ge dem.

Hvis bi­len har for­bin­del­se til in­ter­net­tet, si­ger fa­erds­els­lo­ven iføl­ge Chri­sti­an Bert­hel­sen ik­ke, at det er ulov­ligt at mod­ta­ge og sen­de tekst- og bil­led­be­ske­der, kom­mu­ni­ke­re via Sky­pe og sur­fe på net­tet un­der kør­sel.

»Men det er fuld­sta­en­dig tå­be­ligt, for det di­stra­he­rer jo og­så og ska­ber uop­ma­er­k­som­hed i tra­fik­ken. Hvis man gør det, må man – sat på spid­sen – ha­ve et el­ler an­det øn­ske om at slå sig selv el­ler an­dre ihjel, for det er det, der kom­mer ud af det, så det er ab­so­lut no­get, jeg vil fra­rå­de, at man gør. Selv hvis du ta­ler i te­le­fon i bi­len lov­ligt, er du jo uop­ma­er­k­som. Du sid­der og ta­ler og kig­ger li­ge ud, men du kan ik­ke hu­ske, at du har kørt de sid­ste 2 km,« si­ger han.

Det er ik­ke lov­ligt at se tv el­ler vi­deo på bi­lens dis­play, op­ly­ser Chri­sti­an Bert­hel­sen, og De Dan­ske Bi­lim­por­tø­rer op­ly­ser, at det grund­la­eg­gen­de ga­el­der for in­ter­net i bi­ler, at man »ik­ke kan se film og an­dre in­ter­ak­ti­ve ting som fø­rer«, og at »det kun er mu­ligt at la­ve elek­tro­ni­ske op­slag i sy­ste­mer­ne, når bi­len hol­der stil­le«.

Selv om det er lov­ligt at bru­ge fast­mon­te­re­de ap­pa­ra­ter, kan man sta­dig – ef­ter en ge­ne­rel re­gel i fa­erds­els­lo­ven – få en bø­de for ik­ke at ud­vi­se agt­på­gi­ven­hed og der­med ud­sa­et­te an­dre for fa­re el­ler ska­de dem.

Magnus An­der­sen kø­rer of­te mel­lem Tisvil­de og Kø­ben­havn og ser man­ge bru­ge hånd­holdt mo­bil.

»Jeg har da og­så selv sva­ret hur­tigt på en sms, hvis jeg har mo­bi­len frem­me. Det er jo en dår­lig va­ne, at man he­le ti­den bru­ger den, selv om det ik­ke er nød­ven­digt. Der­for prø­ver jeg at la­eg­ge mo­bi­len va­ek i min ta­ske,« si­ger den 33-åri­ge sko­lela­e­rer på p-plad­sen ved Prø­ve­sten­cen­tret, før han sa­et­ter sig ind i sin Toy­o­ta Ay­go.

FOTOS: GREGERS TYCHO

Vi­be Wis­man la­eg­ger mo­bil­te­le­fo­nen va­ek, når hun kø­rer bil.

Magnus An­der­sen kø­rer na­e­sten dag­ligt i bil mel­lem Tisvil­de og Kø­ben­havn og prø­ver at la­eg­ge mo­bi­len va­ek for ik­ke at bli­ve fri­stet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.