Na­to gør klar til op­gør med Rusland om nye atom­mis­si­ler

Halv­de­len af Na­tos ul­ti­ma­tum til Rusland om at skrot­te et nyt atom­mis­sil er ud­lø­bet.

Jyllands-Posten - - INTERNATIONAL - JØRN MIK­KEL­SEN

Det kan ik­ke la­en­ge­re ude­luk­kes, at Na­to står over for en helt ny de­bat om at skul­le op­stil­le nye atom­mis­si­ler i Eu­ro­pa, som svar på at Rusland har brudt en 30 år gam­mel ned­rust­nings­af­ta­le og ud­vik­let en ny mel­lem­di­stan­cera­ket. Det var mel­din­gen fra Na­tos ge­ne­ral­se­kre­ta­er, Jens Stol­ten­berg, i et in­ter­view med nyheds­bu­reau­et DPA for­le­den.

Hvis Rusland hol­der fast ved et ny­ud­vik­let kryd­ser­mis­sil, kal­det SSC-8, har Na­to ik­ke an­dre mu­lig­he­der end at re­a­ge­re, sag­de Na­to-che­fen.

Halv­de­len af den frist på 60 da­ge, som Na­tos uden­rigs­mi­ni­stre gav Moskva på de­res mø­de i de­cem­ber, er al­le­re­de ud­lø­bet. Ul­ti­ma­tum­met in­de­ba­e­rer, at Rusland har to må­ne­der til at skrot­te det nye mel­lem­di­stan­ce­mis­sil, der har en ra­ek­ke­vid­de på 2.500 km og kan nå mål overalt i Eu­ro­pa.

Jens Stol­ten­berg vil ik­ke spe­ku­le­re i, hvor­dan en Na­to-re­ak­tion kon­kret kun­ne se ud.

»Det vil ba­re gø­re en van­ske­lig si­tu­a­tion end­nu van­ske­li­ge­re. Der man­ge må­der for Na­to at re­a­ge­re på,« nø­je­des han med at si­ge.

Na­to me­ner, at Rusland med op­stil­lin­gen af det nye mis­sil klok­ke­klart over­tra­e­der den så­kald­te INF-af­ta­le fra 1987, der skrot­te­de al­le kort- og mel­lem­di­stan­cera­ket­ter i Eu­ro­pa på mel­lem 500 og 5.500 km. Af­ta­len blev ind­gå­et mel­lem pra­esi­dent Ro­nald Re­a­gan og den sov­je­ti­ske pra­esi­dent, Mik­hail Gor­batjov, kort før af­slut­nin­gen på Den Kol­de Krig.

Et stort pro­blem

Jens Stol­ten­berg vil fort­sa­et­te di­a­lo­gen med Moskva, men Na­tos frist ud­lø­ber om en må­ned. Det er op til Rusland at ret­te ind.

»Det kan flyt­tes rundt og ud­sty­res med flere ato­ma­re spra­eng­ho­ve­der. Det kan nå by­er overalt i Eu­ro­pa. Hvis Rusland ik­ke over­hol­der (INF-)trak­ta­ten, står vi med et stort pro­blem,« sag­de han.

Pra­esi­dent Trump op­sag­de i ef­ter­å­ret INF-trak­ta­ten, men lod sin da­va­e­ren­de for­svars­mi­ni­ster, Jim Mat­tis, gå med til at gi­ve Rusland en ek­stra frist til at re­a­ge­re på Na­tos kri­tik.

I mel­lem­ti­den har Mat­tis truk­ket sig til­ba­ge, mens Trumps na­tio­na­le sik­ker­heds­rå­d­gi­ver, Jo­hn Bolt­on, der er kendt for sin foragt for in­ter­na­tio­na­le af­ta­ler, som be­gra­en­ser USA’s hand­le­mu­lig­he­der, har be­fa­e­stet sin in­ter­ne po­si­tion.

Rusland har ik­ke hidtil vist tegn på blø­de op. På sin sto­re nytår­spres­se­kon­fe­ren­ce fast­holdt pra­esi­dent Pu­tin, at Rusland ik­ke over­tra­e­der INFtrak­ta­ten. Han be­skyl­der USA for at sø­ge en an­led­ning til at kun­ne ud­vik­le nye mel­lem­di­stan­cera­ket­ter.

Vi­ceu­den­rigs­mi­ni­ster Ser­gej Rjabkov ud­tal­te sig dog ons­dag i Moskva me­re imø­de­kom­men­de:

»Vi er åben for en di­a­log, hvis USA og­så er. Vi er klar i mor­gen, men det må va­e­re en di­a­log på li­ge vil­kår.«

Ame­ri­kan­ske mi­li­ta­er­stra­te­ger har flere gan­ge kla­get

Rusland hen­vi­ser og­så til, at det er Na­to selv, der med sit nye mis­silskjold med an­la­eg i Po­len for­ce­rer et vå­ben­kapløb.

Mis­silskjol­det er iføl­ge Na­to ik­ke ret­tet mod Rusland, men isa­er Iran. Al­li­ge­vel me­ner Moskva, at mis­silskjol­det og­så på­vir­ker ba­lan­cen mel­lem Na­to og Rusland.

Hå­ber på diplo­ma­ti­et

Na­to-chef Stol­ten­berg hå­ber til det sid­ste, at diplo­ma­ti­et vil sej­re:

»Det har nu top­pri­o­ri­tet, at Rusland fin­der til­ba­ge til at over­hol­de trak­ta­ten. Vi må nu for­sø­ge at ven­de al­le mu­lig­he­der, sto­re el­ler små,« si­ger han i DPA-in­ter­viewet.

SSC-8 har en ra­ek­ke­vid­de på ca. 2.500 km og kan fly­ve i me­get lav høj­de. Det kan nå mål overalt i Eu­ro­pa på me­get kort tid. Det kan ud­sty­res med et spra­eng­ho­ved på ca. 450 ki­lo, kon­ven­tio­nelt el­ler ato­mart.

Hvis USA be­slut­ter sig for at ud­vik­le nye mel­lem­di­stan­ce­mis­si­ler som svar på SSC-8, vil det au­to­ma­tisk fø­re til en ny de­bat om op­stil­lin­gen af dem i Eu­ro­pa, for­ud­ser mi­li­ta­e­re ana­ly­ti­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.