Sve­ri­ge er et skridt ta­et­te­re på en re­ge­ring

Li­be­ra­ler­nas par­ti­råd sag­de søn­dag ja til et nyt re­ge­rings­sam­ar­bej­de. Vej­en er der­med ba­net for, at Ste­fan Löf­ven kan ind­ta­ge stats­mi­ni­ster­po­sten.

Jyllands-Posten - - INTERNATIONAL -

I Sve­ri­ge har Li­be­ra­ler­nas par­ti­råd søn­dag truf­fet be­slut­ning om, at par­ti­et vil si­ge ja til Ste­fan Löf­ven som stats­mi­ni­ster for en ny re­ge­ring med støt­te fra fi­re par­ti­er.

Li­be­ra­ler­nas par­ti­råd sag­de ja til det nye re­ge­rings­sam­ar­bej­de med 62 stem­mer mod 30. Og­så Mil­jö­par­ti­et sag­de ja til af­ta­len søn­dag.

Der­med er der ba­net vej for en rød-grøn re­ge­ring be­stå­en­de af So­ci­al­de­mo­kra­ter­na og Mil­jö­par­ti­et med støt­te fra Cen­ter­par­ti­et og Li­be­ra­ler­na.

Cen­ter­par­ti­et og Li­be­ra­ler­na, der fik hen­holds­vis 8,6 og 5,5 pct. af stem­mer­ne ved val­get i sep­tem­ber, har hidtil va­e­ret en del af Sve­ri­ges bor­ger­li­ge blok, Al­li­an­sen. Men bl.a. for at hol­de ind­van­drings­kri­ti­ske Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (SD) uden for ind­fly­del­se er de gå­et med i re­ge­rings­sam­ar­bej­det.

»Vo­res par­ti­er har for­skel­li­ge ide­o­lo­gi­ske ud­gangs­punk­ter, men for­e­nes for at for­sva­re det li­be­ra­le de­mo­kra­tis grund­sten,« ly­der det i det 16 si­der lan­ge ud­kast til re­ge­rings­af­ta­len, som blev of­fent­lig­gjort fre­dag og ef­ter­føl­gen­de har skul­let god­ken­des i de respek­ti­ve par­ti­er.

Hos Cen­ter­par­ti­et, hvor et fler­tal lør­dag stem­te ja til af­ta­len, har par­ti­le­der An­nie Lööf er­kendt, at det ik­ke er den ide­el­le løs­ning. Men at det er den bed­ste i be­tragt­ning af den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion.

»Som vi al­le ved, har vi haft en van­ske­lig par­la­men­ta­risk si­tu­a­tion i Sve­ri­ge. Vi har må­l­ret­tet ar­bej­det på at lø­se re­ge­rings­pro­ble­met.«

Sve­ri­ge gik til valg den 9. sep­tem­ber.

Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­der, Jan Björ­klund, me­ner, at det ud­kast til en re­ge­rings­af­ta­le, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mil­jö­par­ti­et, Cen­ter­par­ti­et og Li­be­ra­ler­na er ene­des om, vil re­sul­te­re i en me­re li­be­ral politik.

»Ja, det må man si­ge. Det her er en me­re bor­ger­lig politik, end Al­li­ans-re­ge­rin­gen gen­nem­før­te på det øko­no­mi­ske om­rå­de,« si­ger han.

In­den Ste­fan Löf­ven kan sa­et­te sig i stats­mi­ni­ster­sto­len, skal et fler­tal ved en af­stem­ning i Riks­da­gen ons­dag den 16. ja­nu­ar stem­me for ham som stats­mi­ni­ster.

Ved val­get i sep­tem­ber blev So­ci­al­de­mo­kra­ter­na det stør­ste par­ti, det bor­ger­li­ge Mo­de­ra­ter­na na­est­størst og Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na num­mer tre.

FO­TO: CLAUDIO BRESCIANI/TT/ RITZAU SCAN­PIX

Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­der, Jan Björ­klund, me­ner, at det ud­kast til en re­ge­rings­af­ta­le, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mil­jö­par­ti­et, Cen­ter­par­ti­et og Li­be­ra­ler­na fre­dag ene­des om, vil re­sul­te­re i en me­re li­be­ral politik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.